Derecho animal en España – Legislación municipal de Cataluña para Reus

4.3/5 - (81 votos)

Conoce todos los detalles relacionados con la tenencia y derechos de los animales domésticos en España. A continuación mostramos la legislación municipal de Cataluña para Reus.

Ordenança sobre tinença d´animals

OBJECTIU I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1º.-

1 Aquesta Ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, tant els de convivència humana com els utilitzats amb fins esportius o lucratius.

2 Amb aquesta intenció, l’Ordenança té en compte les molèsties i els perills que poden ocasionar els animals, i també el gran valor de la seva companyia per a un elevat nombre de persones, com és el cas de l’ajut que poden prestar pel seu ensinistrament i dedicació com a gossos-guies d’invidents, en treballs de salvament i tots els altres que l’animal proporciona als humans en satisfaccions esportives o de recreació.

Article 2º.-

Estaran subjectes a la prèvia obtenció de la llicència municipal en els termes que determina, en el seu cas, el Reglament d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses, les activitats següents:

a) Els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb instal·lacions fixes o no, que alberguin cavalls per a la pràctica de l’equitació amb fins esportius, recreatius o turístics.

b) Els centres per a la cura d’animals de companyia i els destinats a la reproducció, allotjament temporal o permanent i/o subministrament d’animals per viure en domesticitat a les llars, principalment gossos, gats, aus, i altres canins destinats a la caça i l’esport que es classifiquen en:
Llocs de cria Per a la reproducció i el subministrament d’animals a tercers.
Residències Establiments destinats a allotjament temporals.
Caneres esportives Establiments destinats a la pràctica de l’esport en canòdroms.
Canilles o gossades Establiments destinats a guardar-hi animals per a la caça.

c) Entitats o agrupacions diverses no compreses entre les anteriorment esmentades. Es divideixen en:
– Ocelleries per a la producció o subministrament de petits animals, principalment aus, amb destinació a les llars.- Subministradors de laboratoris. Per a la producció i/o subministrament d’animals per a l’experimentació científica.- Zoos ambulants, circs i entitats similars.- Botigues per a la venda d’animals d’aquari o terrari, com ara peixos, serps o aràcnids.- Instal·lacions de cria d’animals per a l’aprofitament de la pell.

SOBRE LA TINENÇA D’ANIMALS

I – NORMES DE CARÀCTER GENERAL

Article 3º.-

1 Són animals de companyia els que crien i es reprodueixen amb finalitat de viure amb les persones, en especial totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les subespècies de gossos (Canis familiaris).

2 Amb caràcter general, s’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que el nombre d’animals, les circumstàncies d’allotjament en l’aspecte higiènic ho permetin i que no es produeixi cap situació de perill o d’incomoditat per als veïns o per a altres persones en general, o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva mateixa natura.
En tot cas seran les autoritats sanitàries locals les que establiran els criteris que corresponguin en cada cas i les seves instruccions seran d’obligat compliment.

3 S’ha de tenir en compte si la comunitat de veïns o de propietaris ha previst la possibilitat de tenir animals en els habitatges i si no hi ha cap impediment sobre això en el reglament d’aquestes comunitats.

4 Correspon al departament de Sanitat d’aquest Ajuntament jutjar els casos d’incompliment amb l’informe tècnic que emetin prèviament els inspectors sanitaris com a conseqüència de les visites domiciliàries que els han de facilitar els ocupants dels habitatges.
Quan es decideixi que no és tolerable l’estada d’animals en un habitatge o pati, local, etc., els propietaris han de procedir al seu desallotjament en els terminis que es determini i si no ho fessin voluntàriament, després de ser requerits, l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a la canera municipal o qualsevol altra mesura que estimi necessària.

5 La tinença d’animals salvatges que ja no siguin cadells, fora dels parcs zoològics o àrees, haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment de les condicions de seguretat i higiene i la total absència de molèsties i perills.

6 Les persones que utilitzen gossos per a la vigilància d’obres, els hauran de procurar aliments, allotjament i cures adequades, i els hauran de tenir inscrits en el cens de gossos.
La no retirada del gos, un cop acabades les obres, es considerarà com un abandonament i serà sancionat com a tal.

Article 4º.-

La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis particulars, tant si és en terrasses, terrats o patis, queda prohibida sempre que no es disposi de la llicència municipal d’activitat.

Article 5º.-

1 Els propietaris d’animals de convivència humana estan obligats a proporcionar-los l’alimentació i les cures adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries preventives que l’autoritat municipal disposi, i també a facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seva espècie.

2 Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals tractes als animals domèstics o salvatges en règim de convivència o captivitat.

3 En particular, es prohibeix la utilització d’animals en teatres, sales de festes, filmacions o activitats de propaganda que suposin dany, sofriment o degradació per a l’animal.

4 Queda prohibit també realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals es matin, fereixin o hostilitzin els animals, i també els actes públics no regulats legalment, l’objectiu dels quals siguin la mort de l’animal.

5 En el cas de greu o persistent incompliment per part dels propietaris de les obligacions establertes en els paràgrafs anteriors, l’Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un establiment adient amb càrrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària.

6 Queda prohibit alimentar qualsevol tipus d’animal a la via pública.

Article 6º.-

Queda prohibit el manteniment de bovins en producció làctica (vaqueries) i d’animals per al consum dins del nucli urbà de la ciutat.

Article 7º.-

L’autoritat municipal podrà ordenar el trasllat a un altre lloc adequat dels animals quan no es compleixin els condicionaments dels articles números 3, 4, 5 i 6.

Article 8º.-

Queda prohibit l’abandonament d’animals.

Article 9º.-

1 Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, a més de tots aquells que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari pels serveis veterinaris.
El compliment d’aquest precepte recau tant sobre el propietari o posseïdor de l’animal com sobre qualsevol altra persona que, en absència dels anteriors, tingui coneixement dels fets.

2 Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixin afeccions cròniques d’aquesta mena que siguin inguaribles hauran de ser sacrificats.

II – NORMES ESPECÍFIQUES PER A GOSSOS

Article 10º.-

Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s’apliquen a tots els animals.

Article 11º.-

1 Els propietaris o posseïdors de gossos i gats estan obligats a censar-los en el Serveis municipal corresponent i a proveir-se de la targeta sanitària corresponent en complir l’animal els tres mesos d’edat.

2 Les baixes per mort o desaparició dels animals seran comunicades pels seus propietaris o posseïdors a les oficines del Cens caní en el termini de 10 dies a comptar des que es produeixin, acompanyant a tal efecte la targeta sanitària de l’animal amb una certificació justificativa de la seva mort expedida pel professional veterinari que l’hagi visitat.

3 Els propietaris o posseïdors de gossos que canviïn de domicili o que transfereixin la possessió de l’animal ho comunicaran en el termini de 10 dies a l’oficina del Cens caní.

4 En cas d’agressió d’un gos a una persona, cal que aquesta sigui atesa degudament i que el metge d’APD de la zona de residència faci el seguiment corresponent. El gos ha de ser controlat durant el període que estableixin els veterinaris del Serveis d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat.

PRESÈNCIA D’ANIMALS DOMÈSTICS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA VIA PÚBLICA

Article 12º.-

1 A les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa numerada de matrícula; l’animal haurà d’anar agafat pel propietari. L’ús del morrió serà ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin. Hauran de circular amb morrió tots aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible tenint en compte la seva natura i característiques.

2 En cas de pèrdua de xapa els propietaris hauran de sol·licitar un duplicat en la dependència municipal corresponent, en el termini màxim de 10 dies.

Article 13º.-

1 Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut ni estigui censat.

2 Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la població o vies urbanes desproveïts del collar amb la xapa numerada de matrícula seran recollits pels serveis especialitzats degudament autoritzats, i mantinguts durant un període d’observació de 7 dies, passats els quals sense haver estat retirats pel seu propietari, es procedirà al seu sacrifici eutanàsic.
Les despeses de manutenció aniran a càrrec del propietari de l’animal, independentment de les sancions pertinents.

3 Els gossos amb xapa numerada de matrícula que vagin sols per la ciutat seran recollits pels serveis especialitzats degudament autoritzats. La recollida serà comunicada al propietari de l’animal i, passats 10 dies des de la comunicació, es procedirà al seu sacrifici eutanàsic en el cas de no haver estat retirat pel seu propietari. Les despeses de manutenció aniran a càrrec del propietari de l’animal, independentment de les sancions pertinents.

4 El servei especialitzat disposarà de gosseres individuals en les condicions sanitàries adients per a l’allotjament dels gossos recollits mentre no siguin reclamats pels seus amos o siguin mantinguts en període d’observació.

5 Els mitjans emprats en la captura i transport de gossos vagabunds seran adequadament atesos pel personal degudament capacitat.

6 L’Ajuntament podrà delegar la recollida d’animals vagabunds a Societats Protectores d’Animals legalment constituïdes.

Article 14º.-

1 El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d’acord amb les disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya a les autoritats competents en cadascun dels casos.

2 Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans sempre que vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances.

Article 15º.-

1 L’entrada d’animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments queda expressament prohibida.

2 Els propietaris d’establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i permanència d’animals en els seus establiments.
Tot i comptant amb la seva autorització, s’exigirà per a la seva entrada i permanència que els gossos portin en el seu collar la xapa numerada de la seva matrícula, que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja i cadena.

Article 16º.-

Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques durant la temporada de banys.

Article 17º.-

1 Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs infantils o jardins d’ús freqüent.

2 Queda prohibit deixar les dejeccions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de l’eliminació d’aquestes dejeccions.
En el cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat municipal podrà requerir al propietari o a la persona que condueixi el gos que procedeixi a retirar les dejeccions de l’animal.
Cas de no ser atesos en el seu requeriment, podrà imposar-los la sanció pertinent.

3 Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable a les bosses d’escombraries domiciliàries o als contenidors. Queda prohibit dipositar-les a les papereres públiques i als claveguerons de la xarxa de clavegueres.

4 Queda autoritzada la utilització del pipi-can, on n’hi hagi.

Article 18º.-

La circulació i conducció dels animals i dels vehicles de tracció animal per la via pública s’ajustarà a allò que disposi l’Ordenança de Circulació.

ESTABLIMENTS ZOOLÒGICS

Article 19º.-

Les activitats assenyalades a l’article 2 hauran de reunir, com a mínim, per ser autoritzades, els següents requisits:

a) L’emplaçament precís que tingui en compte el suficient allunyament del nucli urbà en els casos que es consideri necessari i quan les instal·lacions puguin ocasionar molèsties als habitatges pròxims.

b) Construccions, instal·lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic i les necessàries accions zoosanitàries.

c) Facilitat per a l’eliminació d’excretes i aigües residuals de manera que no comportin perill per a la salubritat pública ni cap tipus de molèsties.

d) Recintes, locals o gàbies per a aïllament, segrest i observació d’animals malalts o sospitosos de malaltia fàcilment netejables i desinfectables.

e) Mitjans per a la neteja i desinfecció dels locals, materials i utensilis que puguin estar en contacte amb els animals i, en el seu cas, dels vehicles utilitzats per al seu transport, quan aquest sigui necessari.

f) Mitjans per a destrucció i eliminació higiènica de cadàvers d’animals i matèries contumaces.

g) Manipulació adient dels animals perquè es mantinguin en bon estat de salut.

h) Instal·lacions que permetin unes condicions de vida acceptables d’acord amb la natura de cadascun dels animals.

i) Els establiments dedicats a la venda d’animals i els seus criadors i guarderies han de comptar amb un veterinari assessor i hauran de portar un registre d’entrades i sortides d’animals degudament detallat.
El venedor d’un animal viu haurà de lliurar al comprador el document acreditatiu de la raça de l’animal, l’edat, la procedència i les altres característiques que siguin d’interès.

Article 20º.-

Els establiments de tractament, cura i allotjament d’animals disposaran obligatòriament de sales d’espera amb la finalitat que aquests no romanguin a la via pública, escales, etc., abans d’entrar als esmentats establiments.

DE L’EXPERIMENTACIÓ AMB ANIMALS

Article 21º.-

1 Els laboratoris que utilitzin animals en els seus experiments hauran de comptar, per a les esmentades pràctiques, amb un director responsable amb títol universitari i superior i hauran de portar un llibre oficial d’entrades i sortides d’animals, en el qual constarà la procedència de l’animal, la finalitat de la seva adquisició, la data d’intervenció i la destinació de les restes.

2 Els animals utilitzats en experiments operatoris sempre seran intervinguts sota anestèsia i se’ls haurà de donar les cures postoperatòries adients. Està prohibit abandonar-los als seus propis mitjans després de l’experimentació. La vivisecció d’animals únicament podrà ser realitzada per a finalitats científiques i per persones amb títol facultatiu en els llocs expressament autoritzats, havent anestesiat prèviament l’animal.

3 Queda prohibit subministrar injustificadament qualsevol substància verinosa, estupefaents o drogues a animals o exposar-los al contacte amb les esmentades substàncies.

SANCIONS

Article 22º.-

Les infraccions que s’estableixen en aquesta Ordenança seran sancionades amb multa, d’acord amb les facultats que la vigent normativa dóna a l’alcalde.

Recuerde que, a través de este enlace, puede consultar todas las leyes de protección animal de España.


Descubre más desde Tu gran mascota

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Un comentario sobre «Derecho animal en España – Legislación municipal de Cataluña para Reus»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.