Derecho animal en España – Legislación municipal de Cataluña para Santa Coloma de Gramenet

4.4/5 - (74 votos)

Conoce todos los detalles relacionados con la tenencia y derechos de los animales domésticos en España. A continuación mostramos la legislación municipal de Cataluña para Santa Coloma de Gramenet.

Ordenança reguladora de la tinença d´animals de l´ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Tabla de contenido

TÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS

Artícle 1º.- Objecte

La present ordenança té per objecte establir la regulació de les mesures de protecció i tinençad’animals en la seva convivència humana, en el marc establert en la legislació general.

Artícle 2º.- Àmbit d’aplicació

Els preceptes continguts en aquesta ordenança seran d’aplicació en tot el terme municipal de SantaColoma de Gramenet.

Artícle 3º.- Definicions

Als efectes de la present ordenança, s’entén per:

Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen iconviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. Tenen també aquestaconsideració els animals que es crien per a la producció de carn, de pell o d’algun altreproducte útil per a l’ésser humà, els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.

Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llaramb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta ordenança gaudeixen sempred’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures. La utilització de la simple expressió“animals de companyia” no inclou els de companyia exòtics i no exòtics.

Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries deCatalunya o de la resta de l’Estat espanyol i les que hi hivernen o hi són de pas. Tambécomprèn les espècies de peixos i animals marins de les costes catalanes.

Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de forade l’Estat espanyol.

Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna salvatge no autòctona que de maneraindividual depèn dels humans i hi conviu, i que ha assumit el costum del captiveri.

Animal de companyia no exòtic: és l’animal de la fauna salvatge autòctona que de maneraindividual depèn dels humans i hi conviu, i que ha assumit el costum del captiveri.

Animal ensalvatgit: és l’animal de companyia que ha perdut les condicions que el fan apte pera la convivència amb les persones.

Animal abandonat: és l’animal de companyia que no va acompanyat de cap persona ni duu capidentificació del seu origen o de la persona que n’és propietària i/o posseïdora. També esconsidera abandonat aquell animal de companyia recollit per l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet que no hagi estat recuperat pel seu propietari i/o posseïdor dins del termini fixat perla normativa o per l’article 89.1 d’aquesta ordenança.

Animal perdut: és l’animal de companyia que duu identificació del seu origen o de la personaque n’és propietària i/o posseïdora i que no va acompanyat de cap persona.

Gat de colònia: Gat urbà, lliure, no socialitzat, que viu de manera habitual a les zonesestablertes per l’Ajuntament, formen part de la fauna urbana i com a tal se’ls ha de respectar laforma de viure i en la mesura que tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espaique ocupen.

Animal peridomèstic o salvatge urbà: és l’animal salvatge que viu compartint territori geogràficamb les persones, referit al nucli urbà de ciutats i pobles, i que pertany a les espèciessegüents: colom roquer (Columba livia), gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnusunicolor i S. vulgaris), espècies de fauna salvatge no autòctona i d’altres que es determinin pernormativa.

Animal potencialment perillós: és el gos que presenta un caràcter marcadament agressiu o queha protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres animals, quan així ho determinil’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a través del procediment corresponent, als efectesdel qual caldrà atenir-se al que estableix l’article 13 d’aquesta ordenança. També té aquestaconsideració aquell animal que, amb independència de la seva agressivitat, pertany a espècieso races, ja siguin de l’espècie canina o no, que tinguin capacitat de causar la mort o lesions ales persones o a d’altres animals i danys a les coses.

Nucli zoològic: són les agrupacions zoològiques per a l’exhibició d’animals, les instal·lacionsper al manteniment d’animals, els establiments de venda, els centres de cria d’animals, elscentres de recollida d’animals de companyia, el domicili dels particulars on es fan vendes oaltres transmissions amb animals i els de característiques similars que determini la normativa.
En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per a la producció decarn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà i els animals de càrrega i els quetreballen en l’agricultura.

Espai d’ús públic en general: són els espais de la via pública i aquells altres, de titularitatpública o privada, l’accés als quals és lliure, en no estar subjectes a cap tipus de condicionanto limitació.

Espai de concurrència pública: són els locals i els establiments públics i també aquells altresespais, de titularitat pública o privada, l’accés als quals no és lliure, ja que es troben subjectesa algun tipus de condicionant o limitació.

Mobiliari urbà: és qualsevol objecte, element o instal·lació, de titularitat pública o privada,existent en espais d’ús públic en general, adherit de manera permanent o no o bé desmuntableal terra, a les edificacions o a d’altres elements, que es destini a prestar un servei públic o unservei privat d’interès públic, a l’ornamentació o a atendre un interès social.

Aparador: Als efectes de les prohibicions establertes per la normativa vigent s’entèn peraparador la vitrina, o l’espai situat a la part exterior en el cas d’absència de vitrina, visible desde la via pública o des del pas d’ús públic d’un recinte comercial.

Propietari de l’animal: la persona física o jurídica que ostenta el ple domini i poder de disposiciósobre l’animal i a qui se li vincula el compliment de les obligacions d’identificació i registre, enels casos en què siguin exigibles, i la responsabilitat subsidiària en el compliment de lesobligacions que corresponen al posseïdor de l’animal, quan sigui un altre. Llevat que s’acreditiel contrari, es presumirà que el propietari n’és, a més, el posseïdor.

Posseïdor de l’animal: la persona física o jurídica que ostenta la possessió material o tinençade l’animal, tant si n’és el propietari com si no, i a qui se li vincula el compliment de la restad’obligacions. Llevat que s’acrediti el contrari, es presumirà que el posseïdor n’és, a més, elpropietari.

Artícle 4º.- Actuacions prohibides

Resten prohibides les següents actuacions respecte dels animals:

1) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els produeixisofriments o danys físics o psicològics.

2) Subministrar-los substàncies que puguin causar-los alteracions de la salut o del comportament,excepte en els casos emparats per la normativa o per prescripció veterinària.

3) Abandonar-los.

4) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i deseguretat animal.

5) Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts o òrgans, llevat de lesintervencions fetes amb assistència veterinària en cas de necessitat terapèutica, per a garantir-ne lasalut o per a limitar-ne o anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics o de maneig, espodran fer aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat competent.

6) No facilitar-los l’alimentació i l’abeurament suficient.

7) Rentar-los als espais d’ús públic en general i a les fonts, rius o llacs del terme municipal, i fer-los odeixar-los beure aigua en contacte amb les aixetes de les fonts públiques.

8) Tenir animals potencialment perillosos sense la llicència corresponent.

9) Conduir, sota la influència de begudes alcohòliques o substancies estupefaents o psicotròpiques,gossos potencialment perillosos.

10) Traslladar, sota la influència de begudes alcohòliques o substancies estupefaents o psicotròpiques,animals potencialment perillosos diferents dels gossos.

11) Fer donació d’un animal com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per raó dequalsevol conducta, activitat, servei o adquisició de naturalesa diferent de la transmissió onerosad’animals.

12) Vendre’n a menors de 16 anys i a persones incapacitades sense l’autorització dels qui en tenen lapotestat o custòdia. Quan es tracti d’animals potencialment perillosos, el límit d’edat anterior s’eleva alsdivuit anys.

13) Fer qualsevol mena de transmissió fora de mercats, fires, certàmens o d’altres concentracions,d’animals vius i establiments de venda o de cria autoritzats, llevat de les transmissions entre lespersones particulars que es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i esgaranteixi el benestar de l’animal.

14) Fer qualsevol mena d’anunci o de publicitat, sigui quin sigui el mitjà o suport, en què s’ofereixi lavenda, donació o qualsevol altra transmissió d’animals sense la inclusió delnúmero de registre de nucli zoològic o sense la inclusió del número de registre d’associació deprotecció i defensa dels animals reconeguda com a entitat col·laboradora.

15) Exhibir-los de manera ambulant com a reclam.

16) Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels animals i a les condicionshigienicosanitàries.

17) Mantenir-los lligats durant una gran part del dia o limitar-los de manera duradora el moviment queels és necessari.

18) Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat ambiental, lluminositat, soroll,fums i similars que els puguin afectar tant físicament com psicològicament.

19) Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.

20) Les baralles de gossos, de galls o d’altres animals.

21) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.

22) Fer activitats d’ensinistrament d’atac i de defensa en espais d’ús públic en general.

23) Les matances públiques d’animals.

24) La presència d’animals salvatges en els circs instal·lats al terme municipal, tant si s’utilitzen enl’espectacle com si no.

25) Les atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres d’assimilables.

26) Tir al colom i altres pràctiques assimilables.

27) Els coloms de competició, missatgers o altres aus protegides, així com la d’altres animalsdomèstics considerats de consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars restasotmesa a autorització expressa d’aquest Ajuntament.

28) No donar als animals morts la destinació prevista a la normativa vigent.

29) Donar aliments als animals a la via pública: parcs, solars o altres espais similars excepte els llocsfixats per l’Ajuntament en el control de colònies de gats urbans.

TÍTOL II DE LA TINENÇA D’ANIMALS EN HABITATGES, LOCALS I ALTRES ESPAISDELIMITATS D’ÚS PRIVATIU

CAPÍTOL I DISPOSICIONS COMUNES

Artícle 5º.- Condicions de manteniment i de salubritat

1 Amb objecte d’evitar riscos, perills o incomoditats als mateixos animals, a d’altres animals i a lespersones, els posseïdors tenen les obligacions següents:

a) Mantenir els animals i els allotjaments en condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretatadequades a la seva espècie i raça, la qual cosa s’observarà especialment en els casos de balcons,celoberts o terrasses. Es procedirà a la neteja diària dels allotjaments i a fer-se càrrec de ladesratització, desinsectació i ventilació. Caldrà evitar llocs sense llum o en condicions climàtiquesinadequades.

b) Tenir els animals ben alimentats i abeurats.

c) Proporcionar-los les atencions veterinàries necessàries per a garantir la seva salut i prevenir latransmissió de malalties a les persones o a d’altres animals.

d) Queda prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat, tret que aquest es trobi en una zonad’ombra i tingui garantida la ventilació i la temperatura adequada, i en cap cas durant un espai detemps superior a 4 hores. Els vehicles no poden ser l’allotjament habitual o temporal dels animals.

e) Adoptar les mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat i el descans dels veïns siguinalterats, a qualsevol hora del dia, pel comportament dels animals, amb especial atenció a les horesnocturnes. Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar en patis, terrasses, galeries ibalcons o altres espais oberts animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin eldescans del veïnat.

f) En balcons, terrasses i similars s’hauran de prendre mesures necessàries per a evitar que elsanimals, especialment gossos o gats, puguin afectar amb les seves deposicions fecals i/o orins elspisos inferiors, els adjacents o els espais d’ús públic.

2 Als efectes de l’apartat anterior, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà ordenar alsposseïdors l’adopció de les mesures adients o l’abstenció de conductes pertorbadores.

3 L’Ajuntament es el responsable del control de les poblacions d’animals peridomèstics. Es obligaciódels propietaris dels immobles l’establiment de mesures dissuasives o correctores adients en elsmateixos, així com, en aquells que el seu estat precari ho requereixi, l’establiment d’aquelles obresd’infraestructures necessàries, per tal d’evitar la instal·lació, establiment i cria d’animals peridomèstics.
L’Ajuntament podrà obligar als propietaris dels edificis al compliment d’aquestes mesures.

Artícle 6º.- Limitacions d’espècies i/o del nombre d’exemplars

1 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà limitar, a través del procediment administratiuestablert a l’article 62 d’aquesta ordenança, les espècies i/o el nombre màxim d’exemplars que espoden tenir en un espai delimitat, edificat o no, tant si és un habitatge com si no ho és, sempre que laseva presència no representi un risc, un perill o incomoditat per altres persones o animals de forma quees compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança. En cap cas, es podrà posseir, en unmateix immoble més de tres (3 animals de companyia en total (gossos, gats i fures) qualsevolaugment del nombre d’animals serà d’acord amb els informes tècnics corresponents, els quals tindranen compte:

a) El grau d’incompatibilitat amb l’ús residencial de la finca o del seu entorn immediat.

b) Les característiques i el nombre d’animals, les característiques de l’allotjament, l’espai disponible,les condicions higienicosanitàries, les de seguretat, les repercussions i molèsties que es puguingenerar al veïnat o a l’entorn i altres circumstàncies.

2 Als anteriors efectes, també es tindran en compte les limitacions que pugui establir la normativasectorial.

3 Els coloms de competició, missatgers o altres aus protegides, així com la d’altres animals domèsticsconsiderats de consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis particulars resta sotmesa aautorització expressa d’aquest Ajuntament. L’autorització determinarà les obligacions dels propietarisdels animals no considerats de companyia i farà referència a les condicions higièniques i sanitàries i lesreferents a l’absència de molèsties i perillositat per part de l’animal als veïns, als posseïdors i als propisanimals.

4 Respecte de les espècies i el nombre d’exemplars que excedeixin el màxim permès en cada cas,l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà aplicar-hi les mesures previstes en aquestaordenança, incloent-hi el comís.

CAPÍTOL II DISPOSICIONS ESPECIALS PER A ANIMALS DOMÈSTICS

Artícle 7º.- Autorització municipal d’activitats de serveis

En aquells casos en què concorrin els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora del lliureaccés a les activitats de serveis i el seu exercici, caldrà obtenir una autorització municipal d’activitats deserveis.

Artícle 8º.- Limitacions d’espècies i/o nombre d’exemplars

Tret dels supòsits previstos a l’article anterior, la tinença d’animals domèstics estarà subjecta al quedisposa l’article 6 sobre limitacions d’espècies i/o nombre d’exemplars.

Artícle 9º.- Finalitat de companyia

Els animals domèstics, quan es mantinguin generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-necompanyia, es consideraran animals de companyia.

CAPÍTOL III DISPOSICIONS ESPECIALS PER ALS ANIMALS DE COMPANYIA

Secció primera Identificació, registre i mètodes de subjecció

Artícle 10º.- Identificació i registre

1 Els propietaris de gossos, gats i fures han d’identificar-los amb microxip homologat o qualsevol altresistema que estableixi la normativa.

2 Si aquests animals resideixen de manera habitual a Santa Coloma de Gramenet, caldrà inscriure’lsal registre censal municipal.

3 La inscripció en el cens es farà en el termini màxim de tres mesos des del naixement o de trenta diesnaturals des de la data d’adquisició o del canvi de residència.

4 La identificació i el registre seran exigibles a altres animals als quals la normativa faci extensiusaquests requisits.

5 La identificació d’un animal, quan sigui obligatòria, constitueix un requisit previ per a la sevatransmissió. La transmissió duta a terme sense que hi consti la identificació és nul·la i es té per no feta.

Artícle 11º.- Mètodes de subjecció

1 La subjecció dels animals de companyia que, per les seves característiques, no han d’estar encaptivitat, es farà per causes justificades i per mitjà d’algun dels mètodes i en les condicions ques’indiquen en els apartats següents.

2 Quan sigui apropiat, s’utilitzaran com a mètode de subjecció les cadenes escorredores. Les cadenesfixes només s’utilitzaran quan la impossibilitat d’instal·lar una cadena escorredora estigui justificada.
Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable horitzontal i han de permetre que l’animal puguijeure i arribar a l’aixopluc.
El collar i la cadena escorredora han de ser proporcionats a la talla i la força de l’animal i en cap cas lacadena no serà de longitud inferior a 3 metres. Mentre es mantinguin subjectes en un lloc, el collar noserà de força o que produeixi patiments.

3 Quan sigui apropiada la utilització de gàbies, aquestes garantiran el benestar i la seguretat del’animal.

4 En tots els supòsits anteriors, la subjecció serà durant un espai de temps limitat.

Secció segona Gossos considerats potencialment perillosos

Artícle 12º.- Definició

1 Es consideren gossos potencialment perillosos:

a) Els que pertanyen a unes de les races següents o llurs encreuaments: bullmastiff, dòberman, dogargentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí napolità, pit-bull, presa canari, rotweiler, staffordshire Bullterrier, american staffordshire terrier, tosa japonès, i Akita Inu. Aquest llistat pot ser modificat perl’autoritat competent.

b) Aquells que reuneixin les característiques previstes a la normativa vigent per a ser consideratspotencialment perillosos.

c) Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.

d) Amb independència de la seva raça, els que presentin un caràcter marcadament agressiu o els quehagin protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres animals.

2 Queden exclosos d’aquesta consideració els que pertanyen a les diferents forces i cossos deseguretat i a les empreses de seguretat amb autorització oficial.

Artícle 13º.- Determinació de la perillositat

1 Correspon a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet determinar la potencial perillositat delsanimals de companyia que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzatagressions a persones o a d’altres animals. La potencial perillositat s’haurà de determinar, a través delcorresponent procediment administratiu, en atenció a criteris objectius, bé d’ofici o després d’unanotificació o denúncia, amb l’informe previ d’un/a veterinari/ria habilitat/ada per a aquesta tasca.

2 Quan per a aquesta determinació sigui necessari, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podràrequerir a l’interessat perquè lliuri l’animal. En cas de negativa, podrà acordar, dins el procedimentadministratiu i com a mesura provisional, el comís de l’animal per a sotmetre’l a la valoraciócorresponent. Aquesta mateixa mesura podrà acordar-se prèviament a l’inici del procediment, sempreque posteriorment es ratifiqui dins el termini legalment exigit.

3 Una vegada comunicada la resolució que determini la perillositat de l’animal, l’interessat disposaràdel termini d’un mes per a sol·licitar la corresponent llicència per a la seva tinença.

Artícle 14º.- Llicència per a la tinença

1 La tinença o possessió haurà d’estar emparada per la corresponent llicència administrativa,l’atorgament de la qual correspondrà a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet si el gos téresidència habitual en aquest terme municipal.
La llicència habilitarà per a la conducció de l’animal en els espais d’ús públic en general i en els deconcurrència pública.

2 Quan el lloc de residència del gos sigui un domicili o qualsevol altre espai o instal·lació on concorriuna pluralitat de persones, per a la seva tinença serà suficient l’obtenció de la llicència per part d’unad’elles, sempre i quan mantingui vinculació real i efectiva amb el lloc de residència de l’animal.
En el supòsit anterior, qualsevol persona que vulgui conduir el gos haurà de disposar d’autoritzaciómunicipal i el propietari de la llicència corresponent. Quan una persona jurídica sigui posseïdora d’un gos, tant si li pertany com si no, per a la seva tinençaserà suficient l’obtenció de la llicència per part d’una persona física que, a més de mantenir vinculacióreal i efectiva amb el lloc de residència de l’animal, mantingui amb la persona jurídica una relació derepresentació orgànica o per apoderament o bé de prestació de serveis personals dependents.

3 Per a l’obtenció de la llicència és preceptiu ser major d’edat i reunir els altres requisits establerts perla legislació específica de gossos potencialment perillosos relatius a les sancions penals iadministratives, la capacitat física i aptitud psicològica i l’assegurança de responsabilitat civilobligatòria.
La llicència té un període de validesa de 5 anys i podrà ser renovada per períodes successius de lamateixa durada.
No obstant l’anterior, la llicència perdrà la vigència des del moment en què el seu titular deixi de complirqualsevol dels requisits relatius a sancions penals, sancions administratives, capacitat o aptitud.

4 La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti la llicència administrativa en vigor, acordadaen via judicial o administrativa, seran causa per denegar l’expedició d’una altra de nova o la renovacióde la que ja es té, fins que aquelles mesures s’hagin aixecat.

5 L’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers haurà de tenir la cobertura que determini lanormativa. Aquesta assegurança es podrà contractar de manera individual per a cada animal ocol·lectiva per a una pluralitat, i en la pòlissa hi hauran de figurar les dades d’identificació de l’animal oanimals.
Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, el titular de la llicència haurà de presentar eljustificant corresponent per tal de comprovar la seva vigència.
Si, com a conseqüència de l’exercici de la funció inspectora, la persona requerida no pot acreditar lavigència de l’assegurança, se li conferirà el termini de cinc dies hàbils per a fer-ho, amb l’advertimentque, en cas contrari, se la considerarà infractora per tenir un gos potencialment perillós senseassegurança. En aquest supòsit, s’apreciarà la infracció consistent a tenir un o més gossos senseassegurança.

6 En cas de manca de renovació de la pòlissa d’assegurança, la llicència conservarà la seva vigènciapel temps que li resti, encara que la no renovació afecti tots o una part dels gossos inclosos al’expedient.

Artícle 15º.- Procediment per a la concessió de la llicència

1 La persona que vulgui posseir un gos potencialment perillós haurà de presentar al registre generalde l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet una instància, a la qual acompanyarà la documentaciósegüent:

a) Fotocopia del DNI, passaport o carnet de conduir del/de la sol·licitant o, si es tracta de personesestrangeres, el/s document/s que n’acrediti/n la filiació.

b) Imprès de sol·licitud (us el facilitaran a l’Oficina d’Informoció i Atenció al Ciutadà).

c) Declaració jurada per l’interessat/da de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus(us la facilitaran a l’Oficina d’Informació i Atenció al Ciutadà).

d) Certificat acreditatiu de la capacitat física i l’aptitud psicològica, la data d’expedició dels quals nosigui superior a un any a la de la sol·licitud.

e) Còpia de la pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut acreditatiu del pagament de lamateixa.

f) Acreditació de la identificació de l’animal mitjançant microxip.

2 Una vegada presentada l’anterior documentació inicial, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenetcomprovarà si el sol·licitant ha estat subjecte o no a sancions accessòries per infraccions greus o moltgreus en matèria d’animals potencialment perillosos.
En cas que es consideri necessari, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà requerir alsol·licitant l’aportació del certificat sobre les referides sancions emès pel departament competent de laGeneralitat de Catalunya.
Si de la documentació presentada o de la comprovació realitzada en resulta que l’interessat no reuneixalgun dels requisits exigits, es dictarà resolució desestimadora de la petició.

3 En cas que no sigui procedent dictar l’anterior resolució desestimadora, l’Ajuntament de SantaColoma de Gramenet demanarà al corresponent registre la remissió del certificat d’antecedents penalsdel sol·licitant. Si la normativa d’aplicació li ho permet, l’interessat aportarà aquest certificat juntamentamb la seva sol·licitud.
La sol·licitud del certificat formulada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet suspendrà eltermini de resolució de l’expedient, durant el període màxim de tres mesos, entre la petició i la recepciódel certificat.
Una vegada rebut el certificat d’antecedents penals o, si escau, presentat per la mateixa personainteressada, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dictarà resolució desestimadora de la peticiósi del certificat esmentat en resulta l’incompliment del requisit exigit per la normativa en relació ambl’absència de determinades sancions penals.

4 En cas que no sigui procedent dictar l’anterior resolució desestimadora, l’Ajuntament de SantaColoma de Gramenet requerirà l’interessat perquè, dins el termini màxim de 2 mesos, presenti eldocument acreditatiu de la identificació de l’animal i la preceptiva pòlissa d’assegurança deresponsabilitat civil, en què hi haurà de constar el gos o gossos, amb les seves dades d’identificació.
El termini de resolució de l’expedient quedarà en suspens entre la data del requeriment i la presentacióde la documentació final.
En cas que transcorri l’esmentat termini sense haver-se presentat cap dels dos documents, es tindràl’interessat per desistit de la seva petició.
El fet que el document d’identificació del gos no estigui expedit a nom del sol·licitant no seràimpediment per a l’obtenció de la llicència.

5 El termini per a resoldre la sol·licitud serà de tres mesos, comptats des de la data d’entrada de lapetició en el registre general; el silenci tindrà efectes estimatoris.

6 En tot allò no previst als apartats anteriors, caldrà atenir-se a les normes generals del procedimentadministratiu comú.

7 La llicència s’acreditarà amb l’autorització municipal o amb un carnet que facilitarà l’Ajuntament deSanta Coloma de Gramenet al titular, en què constaran el seu nom i cognoms, número de DNI, o d’unaltre document identificatiu en cas de persones estrangeres, el número de llicència i la data d’expediciói de venciment.

8 Qualsevol variació de les dades que constin a l’expedient administratiu haurà de ser comunicada peltitular en el termini de 15 dies naturals, comptats des de la data en què es produeixi.

9 La renovació de la llicència es regirà per les mateixes regles anteriors sobre sol·licitud,documentació, contingut i comunicació de variacions.

Artícle 16º.- Mesures de seguretat

1 Les instal·lacions que acullin gossos potencialment perillosos han de reunir les característiquessegüents:

a) Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb els mecanismes adientsper tal d’evitar la sortida del recinte de l’animal.

b) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de l’existència d’un gos d’aquesttipus.

2 La cria de gossos potencialment perillosos per a la posterior transmissió de la totalitat o una part delsexemplars només serà possible als centres de cria autoritzats.

3 Els posseïdors hauran de comunicar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la desaparició,pèrdua o sostracció de l’animal en el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement delsfets.

Artícle 17º.- Ensinistrament d’atac i de defensa

1 Les activitats relacionades amb l’ensinistrament d’atac i de defensa només es podran realitzar alscentres i instal·lacions legalment autoritzats i per professionals que tinguin la formació i elsconeixements necessaris, avalats per la titulació reconeguda oficialment.

2 L’ensinistrament d’atac i de defensa solament es podrà autoritzar amb gossos destinats a activitatsde vigilància i de guarda pròpies d’empreses de seguretat i de les diferents forces i cossos deseguretat.

CAPÍTOL IV DISPOSICIONS ESPECIALS PER A ANIMALS DE FAUNA SALVATGE AUTÒCTONAI NO AUTÒCTONA

Artícle 18º.- Protecció i prohibicions

La protecció de la fauna salvatge autòctona i no autòctona i les prohibicions que les afectin es regeixenpel que estableixen els tractats i els convenis internacionals signats per l’Estat espanyol i la normativasectorial d’aplicació.

Artícle 19º.- Tinença

1 La tinença d’aquests animals, incloent-hi els de companyia exòtics i no exòtics, està sotmesa alcompliment de les condicions següents:

a) Caldrà acreditar documentalment la procedència legal de l’animal.

b) Caldrà la seva identificació i registre quan la normativa ho exigeixi.

c) Caldrà l’obtenció de llicència municipal per a la tinença quan es tracti d’animals potencialmentperillosos, conforme la definició de l’article 3 d’aquesta ordenança. L’obtenció d’aquesta llicència i elseu règim jurídic resten sotmesos al que estableix la normativa reguladora i, si escau, aquestaordenança per a la tinença de gossos potencialment perillosos, en tot allò que sigui compatible.

d) Quan escaigui, caldrà l’obtenció de l’autorització prèvia del departament competent de la Generalitatde Catalunya.

e) Caldrà la contractació d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil de quantia no inferior a laque estableixi la normativa, quan aquests animals siguin considerats potencialment perillosos.
Anualment, coincidint amb la renovació de la pòlissa, el titular de la llicència haurà de presentar eljustificant corresponent per tal de comprovar la seva vigència.

f) Caldrà mantenir-los en captivitat i garantir les mesures de seguretat necessàries.

TÍTOL III DE LA PRESÈNCIA D’ANIMALS EN ESPAIS D’ÚS PÚBLIC EN GENERAL I EN ESPAISDE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

CAPÍTOL I ESPAIS D’ÚS PÚBLIC EN GENERAL

Artícle 20º.- Innecessarietat de llicència municipal

1 No caldrà llicència municipal per a la presència dels següents animals:

a) Gossos no considerats potencialment perillosos, gats i fures.

b) Altres animals domèstics que tinguin per finalitat la companyia.

c) Animals no protegits de la fauna salvatge autòctona i no autòctona, incloent-hi els de companyiaexòtics i no exòtics, que per llurs característiques no puguin causar danys a les persones, a altresanimals, a les coses, a les vies i els espais públics o al medi natural.

2 Als espais d’ús públic en general, hi resta prohibida la presència d’animals domèstics que nocompleixin les condicions esmentades a la lletra b) de l’apartat anterior.

Artícle 21º.- Necessitat de llicència per a la conducció

Serà necessària l’obtenció de la llicència municipal prevista a l’article 14 d’aquesta ordenança per a laconducció de gossos considerats potencialment perillosos en espais d’ús públic en general i en espaisde concurrència pública.

Artícle 22º.- Prohibicions

Tant en el cas que sigui necessària o no l’obtenció de llicència o autorització municipal, resta prohibidala presència d’animals als llocs següents:

a) A l’interior de les zones de jocs infantils que estiguin perimetrades amb tancament o qualsevol altretipus de delimitació.

b) A menys de 10 metres d’aquestes zones, quan no estiguin perimetrades.

c) A aquells altres llocs on així ho senyalitzi l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

Artícle 23º.- Fauna salvatge

1 Resta prohibit exhibir o passejar animals, protegits o no, de la fauna salvatge autòctona i noautòctona, incloent-hi els de companyia exòtics i no exòtics.

2 La llicència per a la tinença prevista a l’article 19.1.c) d’aquesta ordenança, en cap cas no habilitaràper a la presència d’aquests animals als espais objecte d’aquest títol, llevat que es tracti del seu trasllato de la seva participació en certàmens o d’altres concentracions autoritzades.

Artícle 24º.- Trasllat d’animals de fauna salvatge potencialment perillosos

1 És permès el trasllat dels animals a què es refereix l’article anterior entre el lloc privatiu de tinença iels centres veterinaris, nuclis zoològics o certàmens. Aquests trasllats es faran adoptant en tot moment les mesures de seguretat necessàries i senseimplicar l’exhibició o el passeig de l’animal.
Per a aquests trasllats no es podran fer servir mitjans de transport públic.

2 Els agents de l’autoritat podran requerir la justificació de l’origen i/o la destinació dels trasllats.

CAPÍTOL II ESPAIS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA

Artícle 25º.- Accés a aquests espais

1 Llevat que la normativa sectorial, aquesta ordenança o el titular o responsable de l’espai hoprohibeixin, als hotels, pensions, restaurants, bars, cafeteries i altres locals i establiments deconcurrència pública, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als mitjans de transport públicurbà, als edificis públics i a d’altres espais de concurrència pública és permesa la presència delsanimals següents:

a) Gossos, gats i fures.

b) Altres animals domèstics que tinguin per finalitat la companyia.

2 La prohibició decidida pel titular o responsable del local o establiment de concurrència pública esfarà constar en un rètol indicador a l’entrada, en lloc visible.

3 En cap cas el titular o responsable de l’espai no podrà prohibir la presència dels gossos pigall,d’altres gossos d’assistència i els de les empreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat enexercici de les seves funcions.

Artícle 26º.- Prohibicions específiques

1 Tret dels gossos pigall de les persones amb disminució visual i la resta de gossos d’assistència deles persones amb disminució auditiva i amb discapacitats físiques, cap altre animal no podrà accedirals següents espais de concurrència pública:

a) A les piscines d’ús públic, ja siguin de titularitat pública o privada.

b) Als locals destinats al comerç minorista d’alimentació.

2 Aquesta prohibició abasta tots els animals, incloent-hi els gossos pigall i la resta de gossosd’assistència, als espais següents:

a) A les zones on s’elaboren i manipulen aliments.

b) A l’àrea de treball i a l’àrea de preparació dels materials dels establiments on es realitzen pràctiquesde tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

3 Les prohibicions establertes als dos apartats anteriors no seran aplicables als gossos de lesempreses de seguretat i als de les forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions.

4 El que disposa aquest article s’entén sense perjudici d’altres prohibicions que puguin establir normessectorials.

Artícle 27º.- Prohibicions generals

Als espais de concurrència pública, llevat dels centres veterinaris, nuclis zoològics, granges i aquells onse celebrin certàmens o altres concentracions d’animals vius autoritzades, resta prohibida la presènciadels animals següents:

a) Els domèstics que no tinguin finalitat de companyia.

b) Els de la fauna salvatge autòctona i no autòctona, incloent-hi els de companyia exòtics i no exòtics,que per llurs característiques puguin causar danys a les persones, a altres animals, a les coses, a lesvies i els espais públics o al medi natural.

CAPÍTOL III TRASLLAT D’ANIMALS AMB MITJANS DE TRANSPORT PRIVAT

Artícle 28º.- Condicions del trasllat

1 El trasllat d’animals en mitjans de transport privat es farà de manera que se’ls permeti aixecar-se ijeure.

2 S’haurà de mantenir en tot moment la seguretat de l’animal, de les persones i del mitjà de transport.

3 L’anterior s’entén sense perjudici de l’aplicació d’altres condicions que estableixi la normativasectorial.

Artícle 29º.- Trasllat amb vehicles del servei de taxi

1 Llevat que la normativa sectorial o el titular o responsable hi prohibeixin l’accés, els requisits del’article anterior també seran aplicables al trasllat d’animals amb vehicles del servei de taxi.

2 En aquest servei no es podrà impedir l’accés als gossos pigall de les persones amb disminucióvisual, ni a la resta de gossos d’assistència de les persones amb disminució auditiva i ambdiscapacitats físiques.

CAPÍTOL IV MESURES DE SEGURETAT I D’HIGIENE

Artícle 30º.- Mesures de seguretat

1 La presència dels animals, quan és permesa, amb llicència o autorització o sense, als espais d’úspúblic en general o als espais de concurrència pública, estarà sotmesa a les següents condicions:

a) Els gossos han d’anar lligats amb la corresponent cadena o corretja i dur collar. De l’obligació dedur-los lligats se’n podrà fer excepció als espais i/o horaris que s’habilitin conforme al que disposal’article 32.

b) Tractant-se de gossos considerats potencialment perillosos, la cadena o corretja no serà extensible ila llargària d’aquesta no pot ser superior a 2 metres. També han de dur collar i morrió.
Tota persona que condueixi un gos potencialment perillós haurà de disposar i portar a sobre la llicènciao el carnet acreditatiu de la llicència o de conducció de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.
Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicialment o governativament de la tinençad’aquests gossos no podran conduir-los.
Cap persona no podrà conduir simultàniament més d’un gos potencialment perillós.

c) En els casos previstos a l’article 24, la persona que traslladi l’animal considerat potencialmentperillós diferent d’un gos, també haurà de dur a sobre la llicència o el carnet acreditatiu de la llicènciaper a la tinença o conducció.

d) Els gats i les fures aniran lligats amb la corresponent cadena o corretja, duran collar amb la xapacensal i si pel seu trasllat utilitzen una gàbia transportadora, les dimensions han de ser suficients pergarantir el benestar de l’animal.

e) Les mateixes mesures de l’apartat anterior seran d’aplicació als altres animals que tinguin perfinalitat la companyia, tant si pertanyen a la fauna salvatge com si no hi pertanyen.

f) La placa identificativa censal serà exigible i l’han de portar de manera permanent pels espais o lesvies públiques. En la mateixa placa o en una altre identificadora o qualsevol altre mitjà adaptat al collar,haurà de constar el nom de l’animal i el telèfon de la persona que n’és posseïdora o propietària.

g) Quan es vulgui accedir als mitjans de transport públic urbà amb gàbia transportadora, aquesta hauràde respectar les dimensions i requisits que estableixi el reglament regulador del servei.

h) En general, s’adoptaran les mesures que siguin necessàries per a evitar riscos o molèsties a lespersones, a d’altres animals o a les coses.

2 Si la presència d’animals requereix autorització o informe favorable municipal, aquest fixarà, quanescaigui, les mesures que cal adoptar, particularment les relatives al control sanitari, vigilància,itineraris, ubicacions i evitació de riscos o molèsties per a persones, animals o coses.

Artícle 31º.- Mesures d’higiene

1 En evitació de fonts de brutícia i d’insalubritat, com també per a preservar la salut de les persones,les condicions de l’entorn i el control de les poblacions d’animals:

a) El conductor d’un animal estarà obligat a retirar les deposicions fecals i, ben embolcallades, adipositar-les en una paperera, contenidor o als llocs que determini l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet.

b) Es prohibeix que els animals facin les seves deposicions fecals o orins:· A l’interior de les zones de llocs infantils que estiguin perimetrades amb tancament o qualsevolaltre tipus de delimitació, o en les seves proximitats, si això n’afecta l’interior.· A menys de 10 metres d’aquestes zones, quan no estiguin perimetrades.· Als llocs senyalitzats on l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet hagi prohibit la presència.

c) Es prohibeix que els animals orinin a les façanes dels edificis i al mobiliari urbà, excepte alsembornals i als escocells dels arbres.

d) Als espais d’ús públic en general i als espais de concurrència pública, no és permès alimentar elsanimals de companyia, peridomèstics o ensalvatgits.

2 Si la presència d’animals requereix autorització o informe favorable municipal, aquest fixarà, quanescaigui, les mesures que cal adoptar, particularment les destinades a l’evitació de riscos o molèstiesper a persones, animals o coses.

3 Les mesures d’higiene previstes a les lletres a) i c) de l’apartat 1 s’entenen sense perjudici d’allò quees pugui determinar en aplicació de l’article següent.

Artícle 32º.- Zones i horaris d’esbarjo per a gossos

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà determinar espais i/o horaris per a l’esbarjo delsgossos, en els quals regiran totes o algunes de les normes de seguretat i d’higiene establertes als dosarticles anteriors, segons es determini en cada cas.

CAPÍTOL V CERTÀMENS I ALTRES CONCENTRACIONS D’ANIMALS VIUS

Artícle 33º.- Autorització

1 Per a la realització de certàmens i altres concentracions d’animals vius caldrà que l’organitzadorobtingui la corresponent autorització del departament competent de la Generalitat de Catalunya, ambl’informe favorable previ de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2 Aquest informe municipal tindrà en compte els aspectes següents: les característiques i el nombred’animals, la seva procedència, el tipus d’activitat que es pretén realitzar, les condicionshigienicosanitàries, les mesures de seguretat, les repercussions i molèsties que es puguin generar alveïnat o a l’entorn, l’ocupació i la durada d’aquesta, quan s’hagin de realitzar en espais d’ús públic engeneral, i altres circumstàncies.

3 Per a l’emissió de l’informe caldrà sol·licitar-lo per instància, en la qual s’hi indicaran, almenys, lesdades següents:
Identificació del certamen.
Descripció del lloc on es vol celebrar.
Dies i hores de celebració.
Nombre aproximat d’animals, classificats per espècies, que concorreran al certamen.
Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració, signat pel veterinariresponsable.
Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de l’organització.
Memòria justificativa del compliment dels requisits generals establerts per la normativa vigent,entre els quals hi figuraran els mitjans de neteja i desinfecció de les instal·lacions o espais ques’utilitzin, zona d’aïllament sanitari dels animals, veterinari responsable, certificat de lescondicions higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques de lesinstal·lacions, gàbies i/o tancats per allotjar els animals, subministrament d’aigua i alimentació,sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, acreditació de la procedència dels animalsd’acord amb la normativa internacional, estatal o autonòmica aplicable, identificació delsanimals de companyia i tot allò que sigui de rellevància o interès per a l’emissió de l’informe.
Memòria justificativa del compliment dels requisits específics establerts per la normativa vigent,quan es tracti de certàmens amb animals de la fauna salvatge, verinosos o tòxics.

CAPÍTOL VI ANIMALS PERIDOMÈSTICS O SALVATGES URBANS

Artícle 34º.- Control de poblacions

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable de la recollida i el control d’animalsperidomèstics.

Artícle 35º.- Mesures dissuasòries

1 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà ordenar als particulars l’adopció de mesures ol’abstenció de conductes:

a) Per a poder exercir convenientment el control de la població.

b) Per a evitar problemes sanitaris o d’insalubritat.

c) Per a evitar altres perjudicis o inconvenients.

2 Els particulars podran adoptar mesures per a evitar molèsties i perjudicis propis, malgrat queaquestes provoquin el trasllat de la població d’animals. Aquestes mesures voluntàries en cap cas nopodran generar perjudicis o molèsties a tercers, ni significar infracció de la normativa vigent.

CAPÍTOL VII GATS ENSALVATGITS, URBANS O DE CARRER

Artícle 36º.- Control de poblacions

1 Els gats que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen part de la fauna urbanai, com a tal, se’ls ha de respectar la manera de viure i, en la mesura que tècnicament sigui possible,se’ls ha de mantenir en l’espai que ocupen.

2 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet és el responsable del control d’aquestes poblacions ocolònies mitjançant les següents mesures:

a) Detecció de colònies: la detecció de l’existència de colònies es podrà efectuar d’ofici, per part delmateix Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, o bé per comunicació de particular. Un copdetectada la colònia, es procedirà, previ estudi tècnic, a incloure-la o no, dins del programa municipalde colònies de gats ensalvatgits o de carrer.

b) Control sanitari inicial: es procedirà al control sanitari inicial dels exemplars capturats i al’esterilització i marcatge, i se’ls retornarà, en la mesura que sigui possible, a la colònia de procedència.

c) Manteniment de la població: s’estudiaran i valoraran les necessitats d’aixopluc, conservació de lasalubritat de l’entorn urbà i altres. L’alimentació només serà permesa al lloc d’assentament de lacolònia i conforme als criteris o condicions que estableixi l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet,amb l’autorització prèvia de les persones físiques que podran fer-ho. Aquesta autorització quedasubjecta al règim que preveu l’article 60.3 d’aquesta ordenança.

TÍTOL IV NUCLIS ZOOLÒGICS

CAPÍTOL I CRIA D’ANIMALS

Artícle 37º.- Centres de cria

1 Tindrà la consideració de centre de cria qualsevol instal·lació, tant si està oberta al públic com si no,on es faci cria d’animals, sempre que posteriorment la totalitat de les cries o una part d’aquestes,independentment del seu nombre, sigui objecte de transmissió, onerosa o gratuïta, amb publicitat osense, directament al públic en general, a particulars, a establiments de venda o a d’altres.

2 Als efectes anteriors, s’entén per publicitat tota forma de comunicació, sigui quin sigui el mitjà,procediment o suport que s’utilitzi, realitzada amb l’objecte d’afavorir o promoure, de manera directa oindirecta, la transmissió de les cries.

Artícle 38º.- Declaració de nucli zoològic

Tots els centres de cria hauran d’estar inscrits i declarats com a nucli zoològic, llevat que es tracti de lacria dels animals següents:

a) Els animals domèstics amb la finalitat de producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per al’ésser humà.

b) Els animals de càrrega.

c) Els animals que treballen en l’agricultura.

Artícle 39º.- Llicència municipal d’activitats

En aquells casos en què concorrin els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora de laintervenció municipal en les activitats i instal·lacions, els centres de cria hauran d’obtenir una llicènciamunicipal d’activitats.

Artícle 40º.- Autorització municipal

1 Quan no concorrin els requisits de l’article anterior, els centres de cria necessitaran una autorització,que serà denegada en els supòsits següents:

a) Pel grau d’incompatibilitat amb l’ús residencial de la finca o del seu entorn immediat.

b) Quan les característiques i el nombre d’animals, les característiques de l’allotjament, l’espaidisponible, les condicions higienicosanitàries, les de seguretat, les repercussions i molèsties que espuguin generar al veïnat o a l’entorn i altres circumstàncies n’aconsellin la denegació.

2 En cas que s’atorgui l’autorització, aquesta podrà establir limitacions d’espècies i/o nombred’exemplars, d’acord amb els criteris que estableix l’article 6 d’aquesta ordenança.
Respecte de les espècies i/o del nombre d’exemplars que excedeixin el màxim permès en cada cas,l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà aplicar les mesures previstes enaquesta ordenança, incloent-hi el comís.

CAPÍTOL II TRANSMISSIÓ D’ANIMALS

Artícle 41º.- Establiments de venda

1 Tindrà la consideració d’establiment de venda qualsevol instal·lació, tant si està oberta al públic comsi no, on s’hi efectuïn transmissions oneroses d’animals, amb publicitat o sense, directament al públicen general, a particulars o a d’altres. La consideració d’establiment de venda és compatible amb larealització de transmissions gratuïtes.

2 Als efectes anteriors, s’entén per publicitat tota forma de comunicació, sigui quin sigui el mitjà,procediment o suport a emprar, realitzada amb l’objecte d’afavorir o promoure, de manera directa oindirecta, la transmissió d’animals.

Artícle 42º.- Centres de cria

Els centres de cria, en tant que transmissors de la totalitat o d’una part dels exemplars, s’equiparen aestabliments de venda.

Artícle 43º.- Declaració de nucli zoològic

Els establiments de venda hauran d’estar inscrits i declarats com a nucli zoològic, llevat que es tracti dela transmissió dels animals esmentats a l’article 38.

Artícle 44º.- Llicència municipal d’activitats o autorització municipal

1 En aquells casos en què concorrin els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora de laintervenció municipal en les activitats i instal·lacions, els establiments de venda requeriran l’obtenció dellicència municipal d’activitats.

2 Quan no hi concorrin els requisits de l’apartat anterior, els establiments de venda necessitaran unaautorització, a la qual seran d’aplicació els mateixos supòsits de denegació, limitació i mesuresestablerts a l’article 40.

CAPÍTOL III INSTAL·LACIONS PER AL MANTENIMENT D’ANIMALS

Artícle 45º.- Definició

Tindrà aquesta consideració qualsevol instal·lació, tant si està oberta al públic com si no, que tingui perobjecte la guarda, cura o ensinistrament d’animals.

Artícle 46º.- Declaració de nucli zoològic

Aquestes instal·lacions hauran d’estar inscrites i declarades com a nucli zoològic.

Artícle 47º.- Llicència municipal d’activitats o autorització municipal

1 En aquells casos en què concorrin els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora de laintervenció municipal en les activitats i instal·lacions, aquestes instal·lacions hauran d’obtenir llicènciamunicipal d’activitats.

2 Quan no hi concorrin els requisits de l’apartat anterior, caldrà una autorització, a la qual serand’aplicació els mateixos supòsits de denegació, limitació i mesures establerts a l’article 40.

CAPÍTOL IV CENTRES DE RECOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA ABANDONATS, PERDUTSO ENSALVATGITS

Artícle 48º.- Definició

Tindrà aquesta consideració qualsevol instal·lació, tant si està oberta al públic com si no, destinada a larecollida, el manteniment i el control d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits fins ala seva recuperació, cessió, mort o, si escau el sacrifici, d’acord amb la normativa vigent.

Artícle 49º.- Declaració de nucli zoològic

Aquestes instal·lacions hauran d’estar inscrites i declarades com a nucli zoològic.

Artícle 50º.- Autorització municipal d’activitats de serveis

1 En aquells casos en què concorrin els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora dellliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, aquestes instal·lacions hauran d’obtenirautorització municipal d’activitats de serveis.

2 Quan no hi concorrin els requisits de l’apartat anterior, necessitaran una autorització, a la qual serand’aplicació els mateixos supòsits de denegació, limitació i mesures establerts a l’article 40.

Artícle 51º.- Recollida d’animals

1 Correspon a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la recollida i el control dels animals decompanyia abandonats o perduts i fer-se’n càrrec fins que siguin recuperats, cedits definitivament otemporalment o, si escau, sacrificats d’acord amb la normativa aplicable.

2 Tractant-se d’animals de companyia ensalvatgits, l’anterior només serà aplicable en cas que estrobin abandonats o perduts. En el cas dels gats ensalvatgits, caldrà atenir-se al que disposa el capítolVII del Títol III

Artícle 52º.- Recuperació dels animals per part del propietari i/o posseïdor

1 Per a la recuperació dels animals, tant si porten identificació com si no, el propietari i/o posseïdordisposarà del termini que en cada cas estableixi la normativa vigent. L’animal es consideraràabandonat si no ha estat recuperat dins el termini de què es tracti.
L’avís o notificació prèvia de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet o el Centre que tinguidelegades aquestes competències, només serà exigible en els casos que estableixi la dita normativa.

2 Per a la recuperació serà requisit indispensable la identificació prèvia de l’animal, si no en té.

3 En cas que es tracti d’un gos potencialment perillós, el centre no podrà fer lliurament de l’animal auna persona que no acrediti tenir contractada l’assegurança corresponent i llicència de tinença oconducció o que la tingui en tràmit a l’Ajuntament.

4 En el moment de la recuperació s’hauran d’abonar totes les despeses originades, incloent-hi larecollida, el manteniment i, quan escaigui, l’atenció clínica dispensada i la identificació.

5 La recuperació de l’animal s’entén sense perjudici de les responsabilitats en què s’hagi pogutincórrer per la seva pèrdua o abandonament.

Artícle 53º.- Cessió definitiva o cessió temporal dels animals

1 La cessió definitiva o temporal només serà possible una vegada transcorregut el termini previst per ala recuperació, sense que aquesta hagi tingut lloc.

2 La cessió de l’animal es farà a favor d’una persona, física o jurídica, diferent del propietari anterior.

3 La cessió definitiva comportarà l’adquisició per part del cessionari del ple domini i poder dedisposició sobre l’animal, amb caràcter irrevocable, i amb les obligacions que la present ordenançaestableix per al propietari.

4 La cessió temporal comportarà les mateixes conseqüències previstes a l’apartat anterior, però ambcaràcter revocable durant el termini que s’estableixi en cada cas, que mai no serà superior a un any.
Si el termini inicial és inferior a un any, una vegada exhaurit s’entendrà prorrogat de maneraautomàtica, per terminis successius d’igual durada, fins a completar el termini d’un any. Completataquest termini, la cessió temporal esdevindrà definitiva sense necessitat de formalitzar-la.
Durant el període inicial o les seves pròrrogues, el cessionari podrà revocar en qualsevol moment lacessió temporal i retornar l’animal, o manifestar el propòsit de convertir-la en definitiva. La transmissióde l’animal per part del cessionari durant els terminis esmentats significarà que ha tingut lloc la cessiódefinitiva.

5 La cessió temporal també podrà ser revocada per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet si,abans que es transformi en definitiva, requereix el cessionari perquè retorni l’animal. Aquestrequeriment podrà tenir lloc, quan hi hagi indicis d’incompliment per part del cessionari de lescondicions de manteniment, higienicosanitàries, de benestar i de seguretat previstes en aquestaordenança, si comporta risc greu per a la salut de l’animal.

CAPÍTOL V ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS

Artícle 54º.- Llicència municipal d’activitats o autorització municipal

1 Els altres nuclis zoològics diferents dels esmentats als quatre capítols anteriors estaran sotmesos alrègim general de llicència municipal d’activitats o d’autorització municipal que preveu aquestaordenança, segons si hi concorren o no els requisits establerts a l’Ordenança municipal reguladora dela intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

2 Tindran aquesta consideració, entre d’altres, els zoosafaris, els parcs o jardins zoològics, lesreserves zoològiques, els circs, les col·leccions zoològiques privades i les granges cinegètiques.

CAPÍTOL VI CONDICIONS APLICABLES

Artícle 55º.- Condicions generalsEls centres, establiments i instal·lacions esmentats als cinc capítols anteriors estan obligats al següent:

a) A mantenir els animals en lloc adequat dins l’establiment, correctament allotjats, abeurats ialimentats, i amb les degudes condicions higienicosanitàries, de salubritat, de benestar i de seguretat.

b) A no sacrificar els animals, excepte pels motius humanitaris i sanitaris que estableixi la normativa.
En aquests casos, el sacrifici s’haurà de fer, en la mesura que sigui tècnicament possible, de manerainstantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les condicions i els mètodeslegalment establerts.

c) A prendre les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària de cadàvers i residus sanitaris i d’altretipus, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

Artícle 56º.- Condicions específiques per als centres de cria i establiments de venda

1 Els centres de cria i els establiments de venda hauran de complir les condicions específiquessegüents:

a) Publicitat: per a qualsevol transmissió d’animals per mitjà de revistes de reclam, publicacionsassimilables i altres sistemes de difusió o publicitat, s’ha d’incloure a l’anunci el número de registrezoològic o de registre d’associació de protecció i defensa dels animals reconeguda com a entitatcol·laboradora.

b) Control sanitari: els animals es transmetran desparasitats, sense símptomes aparents de patologiespsíquiques o físiques i sense que tinguin, ni els mateixos animals ni llurs progenitors, malaltiesd’incubació o hereditàries diagnosticables. Els centres i establiments seran responsables d’aqueststipus de malalties no detectades en el moment de la transmissió.

c) Esterilització: l’esterilització serà obligatòria en tota transmissió onerosa o gratuïta d’animals decompanyia, llevat dels casos que estableixi la normativa.

d) Identificació: és requisit previ per al lliurament de gossos, gats i fures la seva identificació, a nom delcomprador o adquiridor, amb microxip homologat o qualsevol altre sistema que estableixi la normativa.
Aquesta identificació prèvia també serà exigible per a altres animals als quals la normativa faci extensiuaquest requisit.

e) Lliurament de documentació: en les transmissions es lliurarà un document en què constin la data, laidentificació de l’espècie, raça, edat, procedència i criador de l’animal, estat sanitari, el númerod’identificació de l’animal, si escau, i el nucli zoològic.

2 La transmissió duta a terme sense que hi consti la identificació és nul·la i es té per no feta.

3 En cas de transmissions a particulars, també es lliurarà un document d’informació sobre lescaracterístiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d’educació i les condicions demanteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi de veterinaris o de biòlegs.

Artícle 57º.- Condicions específiques per als centres de recollida

Els centres de recollida d’animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits hauran de complirles condicions específiques següents:

a) En el llibre de registre d’entrades i sortides s’especificaran les dades de cada animal, lescircumstàncies de la captura, troballa o lliurament, la data i hora d’ingrés, Agent de la Policia Localque fa l’entrega o persona treballadora municipal autoritzada.

b) Les instal·lacions disposaran de les corresponents mesures de seguretat amb la finalitat de garantirla integritat física i psíquica dels animals, evitar-ne la fugida i limitar el nombre d’animals queconvisquin en grups per tal d’evitar baralles i la propagació de malalties infectocontagioses.

c) Hauran d’afavorir l’educació i socialització dels animals.

Artícle 58º.- Condicions corresponents a tots els nuclis zoològics

Els nuclis zoològics hauran de complir els requisits següents:

a) S’han d’inscriure en el Registre de Nuclis Zoològics.

b) Han de dur un llibre de registre oficial, diligenciat per l’administració competent, en què es recullin demanera actualitzada les dades relatives a l’entrada, procedència, sortida, destinació i les dades de lluridentificació.

c) Disposar de les condicions higienicosanitàries i de benestar adequades a les necessitats delsanimals, en els termes establerts per la normativa vigent. En especial, han de tenir instal·lacionsadequades per a evitar el contagi en els casos de malaltia, o per a tenir-los, si escau, en períodes dequarantena.

d) Tenir en lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre de Nuclis Zoològics, quan es tractid’establiments d’accés públic.

e) Comptar amb les mesures de seguretat necessàries per a evitar la fugida dels animals i els danys apersones, coses, vies i espais públics i al medi ambient, i per a evitar danys o atacs als animals.

f) Els professionals que hi treballin i que hagin de manipular els animals han d’haver fet un curs decuidador o cuidadora d’animals.

g) Disposar d’un servei veterinari propi o extern encarregat de dispensar l’atenció clínica necessàriaper tal de vetllar per la salut i el benestar dels animals.

h) Tenir a disposició de l’administració competent tota la documentació referida als animalsemplaçats al nucli d’acord amb la legalitat vigent, en especial, la documentació relativa a laprocedència.

i) Vigilar que els animals s’adaptin a la nova situació, que no presentin problemes d’alimentació ni esdoni cap altra circumstància que els pugui provocar danys, i ésser els responsables de prendre lesmesures adequades en cada cas.

TÍTOL V INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Artícle 59º.- Llicència municipal d’activitats

1 Per a l’obtenció de la llicència municipal d’activitats per a nucli zoològic caldrà presentar lacorresponent sol·licitud, acompanyada de la documentació següent:

a) Memòria tècnica subscrita per facultatiu veterinari amb les determinacions següents:
Condicions tècniques de les instal·lacions; entre d’altres, les dimensions i usos dels diferentsespais, il·luminació, ventilació, insonorització, superfícies i revestiments, amb plànol descriptiu.
Pla de control de desratització, desinsectació i desinfecció.
Programa d’higiene i profilaxi de la instal·lació, que preveurà inspecció a l’entrada dels animals,desparasitació externa, desparasitació interna, règim de vacunes, inspecció sanitària(periodicitat i documentació sanitària), acreditació de la procedència dels animals d’acord ambla normativa internacional, estatal o autonòmica aplicable, identificació i cens dels animals queho requereixin, neteja de gàbies i recintes, existència de farmaciola o no, descripció de la sala isistemes d’aïllament sanitari, sistema de recollida i eliminació de femtes i residus, sistema derecollida i eliminació sanitària de cadàvers i de residus sanitaris (xeringues, medicaments, etc).
Pla d’alimentació per a mantenir els animals en un estat de salut adequat.
Definició de mesures de protecció i seguretat aplicables per a evitar la fugida dels animals i laproducció de danys.

b) Document acreditatiu de la superació del curs de cuidador o cuidadora dels animals.

c) Dades identificatives del servei veterinari propi o extern encarregat de vetllar per la salut i el benestardels animals.

d) També caldrà aportar altra documentació que sigui requerida per l’Ordenança municipal reguladorade la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions.

2 Quan escaigui, també serà d’aplicació la normativa sobre policia de l’espectacle, les activitatsrecreatives i els establiments públics.

Artícle 60º.- Autoritzacions municipals

1 Per a l’obtenció de l’autorització municipal per a nucli zoològic caldrà presentar la corresponentsol·licitud, acompanyada de la documentació esmentada a les lletres a), b) i c) de l’apartat 1 de l’articleanterior. Quan escaigui, també serà d’aplicació la normativa sobre policia de l’espectacle, les activitatsrecreatives i els establiments públics.

2 Conforme al que disposen els articles 40 i concordants d’aquesta ordenança, l’autorització podràestablir limitacions d’espècies i/o nombre d’exemplars.

3 L’autorització municipal per a donar aliments als gats urbans o rodamóns només podrà serconcedida a les persones físiques de més de 16 anys. Aquestes autoritzacions tindran una duradalimitada que s’establirà en cada cas, depenent de la situació de cada colònia, de les exigències delcontrol sanitari i d’altres circumstàncies. La durada mai no serà superior a 5 anys.
L’autorització concedida podrà ser revocada, sense dret a indemnització, per raons d’interès públic oper incompliment dels criteris o condicions imposats en la mateixa autorització, sense perjudici de lasanció que correspongui a aquest incompliment.

Artícle 61º.- Inspecció

1 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet podrà inspeccionar els nuclis zoològics permanents iitinerants, com també els certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.

2 Les persones propietàries i/o posseïdores d’animals i els titulars dels nuclis zoològics han depermetre a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet les inspeccions i facilitar la documentacióexigible.

Artícle 62º.- Procediment per a la limitació d’espècies i/o nombre d’exemplars i mesuresaplicables

1 En tots aquells casos en què, conforme al que disposa l’article 6, sigui procedent limitar les espèciesi/o el nombre màxim d’exemplars que es poden tenir, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenetiniciarà, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia, l’expedient administratiu corresponent, al quals’incorporaran els informes tècnics emesos.

2 Aquest expedient es tramitarà d’acord amb les normes generals del procediment administratiu comú.
L’acord d’iniciació, en el qual es farà esment de les circumstàncies concurrents i de les limitacionsaplicables, es notificarà a l’interessat perquè hi pugui formular al·legacions dins el termini de 10 dieshàbils.
La resolució que posi fi a l’expedient establirà, discrecionalment i de manera motivada, les espècies i/oel nombre màxim d’exemplars susceptibles de tinença i requerirà a l’interessat perquè s’acomodi aaquests límits dins el termini prudencial que se li concedeixi.

3 Transcorregut aquest termini sense haver donat compliment al requeriment, l’Ajuntament de SantaColoma de Gramenet utilitzarà els mitjans d’execució forçosa previstos a la llei, incloent-hi el comís deles espècies i/o del nombre d’exemplars que excedeixin el límit permès.

4 Quant al període d’informació prèvia, mesures provisionals, comís preventiu, règim de recursos idemés aspectes no tractats en aquest article, caldrà atenir-se al que disposen les normes generals delprocediment administratiu comú i la normativa específica en matèria de protecció d’animals.

TÍTOL VI NORMES DE CONTROL

Artícle 63º.- Obligacions dels posseïdors

1 Els posseïdors de tota classe d’animals tenen l’obligació de realitzar les vacunacions, tractaments icontrols sanitaris exigits per la normativa vigent, dins els terminis o amb la periodicitat que estableixi, iconservar la documentació sanitària acreditativa.

2 També hauran de realitzar les vacunacions, tractaments i controls sanitaris que ordeni l’Ajuntamentde Santa Coloma de Gramenet en atenció a les circumstàncies concurrents, dins el termini que esconcedeixi, i conservar la documentació sanitària acreditativa.

Artícle 64º.- Obligacions dels veterinaris

1 Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments de caràcter obligatori han de dur unarxiu amb la fitxa clínica dels animals atesos, el qual ha d’estar a disposició de l’Ajuntament de SantaColoma de Gramenet quan ho requereixi per a portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial.

2 Els veterinaris han d’informar la persona propietària i/o posseïdora del següent:

a) De l’obligació d’identificar l’animal en el cas que pertanyi a una espècie d’identificació obligatòria i noestigui identificat.

b) De l’obligatorietat de registrar-lo en el cens municipal on resideixi habitualment l’animal o en elRegistre general que gestioni el departament competent de la Generalitat de Catalunya.

Artícle 65º.- Protocol en episodis d’agressions

1 En cas que un animal dels compresos en aquesta ordenança protagonitzi qualsevol episodid’agressió a les persones o a altres animals, caldrà atenir-se al que disposi la normativa sectoriald’aplicació.

2 Sense perjudici de l’anterior, quan es tracti de gossos, gats i fures, el posseïdor de l’animal agressorhaurà de:

a) Facilitar les seves dades, les de l’animal i les del propietari a la persona agredida o al seusrepresentants legals. En cas d’agressions a animals, facilitarà les mateixes dades a la personapropietària i/o posseïdora de l’animal agredit.

b) Comunicar els fets i les dades anteriors a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, dins eltermini màxim de 24 hores, i aportar la documentació preceptiva de l’animal agressor.

c) En cas de gossos, el posseïdor estarà obligat a facilitar a l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet l’observació i el control veterinari, als efectes de determinar-ne la potencial perillositat.
Aquesta observació es farà preferiblement en el lloc d’allotjament habitual de l’animal o, si ho aconsellaalguna circumstància, en el centre que estableixi l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, al quals’haurà de traslladar l’animal.

3 Els centres sanitaris i els veterinaris de la ciutat hauran de comunicar a l’Ajuntament de SantaColoma de Gramenet les agressions de què tinguin coneixement.

4 L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet es farà càrrec de l’observació veterinària dels animalsde companyia abandonats o perduts que hagin protagonitzat episodis d’agressions.

TÍTOL VII IDENTIFICACIÓ I REGISTRE

Artícle 66º.- Animals subjectes a identificació i registre

1 Els propietaris de gossos, gats i fures han de procedir a la seva identificació i inscripció en el registrecensal municipal, d’acord amb el que disposa l’article 10 d’aquesta ordenança.

2 La identificació i registre també serà exigible a altres animals als quals la normativa faci extensiusaquests requisits.

Artícle 67º.- Dades censals i documentació a presentar

1 Per a la pràctica de la inscripció, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet elaborarà el model desol·licitud, en el qual es faran constar les dades següents:
Dades del propietari o propietaris, si n’hi ha més d’un: Nom, cognoms i número de DNI o d’unaltre document identificatiu, en cas de persones estrangeres. Tractant-se de personesjurídiques, el nom o raó social i el número de NIF. En tots dos casos, el domicili i el telèfon.
Dades del posseïdor o posseïdors, si n’hi ha més d’un: Nom, cognoms i número de DNI od’altre document identificatiu en cas de persones estrangeres. Tractant-se de personesjurídiques, el nom o raó social i el número de NIF. En tots dos casos, el domicili i el telèfon.
Dades de l’animal: espècie i raça, sexe, data de naixement, codi d’identificació i el seu domicilihabitual.

2 Tractant-se de gossos considerats potencialment perillosos, les anteriors dades es completaran ambles que constin a l’expedient de llicència i amb les altres circumstàncies que siguin determinants de lapossible perillositat. La concessió de la llicència i la inscripció en el cens es faran de manerasimultània, sempre que sigui possible.

3 La documentació que s’haurà de presentar en el moment de la inscripció serà la següent:
DNI o altre document identificatiu de les persones estrangeres i el NIF, si es tracta de personesjurídiques, del propietari o propietaris i, si escau, del posseïdor o posseïdors.
Cartilla sanitària de l’animal.
Passaport internacional de l’animal, si prové de l’estranger.
Documentació acreditativa de la identificació de l’animal (documento oficial del microxip).

4 La sol·licitud d’inscripció haurà de ser signada pel propietari o propietaris i, si n’hi ha, pel posseïdor oposseïdors.

Artícle 68º.- Modificació de les dades censals

1 El propietari i/o el posseïdor de l’animal hauran de comunicar a l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet qualsevol modificació de les dades anteriors, incloent-hi la mort de l’animal, dins el terminidels trenta dies naturals següents a la modificació de què es tracti.

2 Quan la modificació de dades afecti la condició de propietari i/o posseïdor, caldrà que la comunicacióvagi signada pel nou propietari i/o posseïdor, amb presentació de la documentació corresponent.

Artícle 69º.- Placa identificativa

1 Els gossos, gats i fures portaran de manera permanent, als espais d’ús públic en general i als espaisde concurrència pública, una placa amb un número d’identificació. El número d’aquesta placa permetràla localització de la inscripció en el registre censal. L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenetfacilitarà la placa en el moment de practicar la inscripció.

2 En cas de destrucció, pèrdua o subtracció, l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet facilitarà unduplicat de la placa.

3 La persona propietària de l’animal haurà d’incloure en la placa municipal o en altre identificativa elnom de l’animal i/o el nom i el telèfon de contacte del propietari o posseïdor de l’animal, quan transitinper llocs i espais públics.

4 El que disposa aquest article s’entén sense perjudici de l’obligació d’identificar aquests animalsmitjançant microxip homologat o qualsevol altre sistema d’identificació que estableixi la normativa.

Artícle 70º.- Desaparició, pèrdua o sostracció

Els posseïdors hauran de comunicar a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet la desaparició,pèrdua o sostracció d’un animal de companyia censat en aquest municipi en el termini màxim dequaranta-vuit hores, de manera que en quedi constància. En defecte d’aquesta comunicació, es podràpresumir que l’animal ha estat abandonat.

TÍTOL VIII RÈGIM SANCIONADOR

CAPÍTOL I INFRACCIONS

Artícle 71º.- Àmbits normatius i tipificació de les infraccions

1 Constitueixen infraccions administratives susceptibles de sanció les accions i omissions quecontravenen les obligacions, deures, càrregues i prohibicions que estableixen la legislació sobreprotecció dels animals, la legislació sobre animals considerats potencialment perillosos, les normes queles desenvolupen i la present ordenança, en tot allò que és relacionat amb les competències iresponsabilitats de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

2 Dins de cada àmbit normatiu, les conductes tipificades com a infracció en aquesta ordenança esclassifiquen en lleus, greus i molt greus.

Artícle 72º.- Responsables de les infraccions

1 Serà responsable de les infraccions administratives la persona física o jurídica que per acció oomissió hagi comès la infracció.

2 Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o jurídiquesque han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària.

Artícle 73º.- Infraccions lleus de la legislació sobre protecció dels animals

Son infraccions lleus de la legislació sobre protecció dels animals:

1) No inscriure el propietari en el registre censal, dins el termini establert, un gos, un gat, una fura oqualsevol altre animal al qual la normativa faci obligatòria aquesta inscripció. Quan es tracti d’animalspotencialment perillosos, caldrà atenir-se a la infracció greu tipificada en l’article 77.8) d’aquestaordenança.

2) No comunicar, dins el termini establert, el propietari o el posseïdor d’un gos, un gat, una fura oqualsevol altre animal al qual la normativa faci obligatòria la inscripció en el registre censal, qualsevolmodificació de les dades que conté aquest registre, incloent-hi la mort de l’animal.

3) No portar els veterinaris un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s’han vacunat o tractatobligatòriament, d’acord amb el que estableixen la Llei de protecció dels animals i l’article 64.1d’aquesta ordenança.

4) Incomplir els veterinaris el deure de posar a disposició de l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet l’arxiu de fitxes clíniques dels animals que han estat vacunats o tractats obligatòriament,quan el requeriment es faci en virtut d’actuacions emmarcades en l’exercici de les competènciesmunicipals.

5) No informar els veterinaris, a la persona propietària o posseïdora d’un animal, de l’obligaciód’identificar-lo o de registrar-lo, quan sigui obligat fer-ho.

6) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això no els causaperjudicis greus.

7) La venda o transmissió d’animals a persones menors de 16 anys i a persones incapacitades, sensel’autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia.

8) Fer donació d’un animal com a premi, recompensa, gratificació o regal de compensació per raó dequalsevol conducta, activitat, servei o adquisició de naturalesa diferent a la transmissió onerosad’animals.

9) Transportar animals incomplint els requisits establerts per la Llei de protecció d’animals i l’article 28.1 d’aquesta ordenança.

10) No identificar el propietari els gossos, els gats, les fures i els altres animals als quals la normativafaci obligatòria aquesta identificació, o incomplir els requisits establerts per la Llei de protecció delsanimals i la normativa que la desenvolupa en relació amb aquesta identificació. Quan es tractid’animals potencialment perillosos, caldrà referir-se a la infracció greu tipificada a l’article 77.6)d’aquesta ordenança.

11) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent al cursde cuidador o cuidadora d’animals, reconegut oficialment.

12) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d’animals, sense l’autoritzacióadministrativa prèvia.

13) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d’animals vertebrats,llevat de les excepcions previstes a la normativa sectorial.

14) No tenir en lloc visible l’acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics, quan es tractid’establiments d’accés públic.

15) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics.

16) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per a les institucions, els tallers i lespersones que practiquen activitats de taxidèrmia.

17) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d’animals.

18) Tenir espècies incloses en l’annex de la Llei de protecció d’animals amb la categoria D, i tambéparts, ous, cries o productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats oautoritzats.

19) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d’espècie de fauna vertebradaautòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats.

20) Fer exhibició ambulant d’animals com a reclam.

21) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària i suficient o en instal·lacions inadequades desdel punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si no els comporta un risc greu per a lasalut.

22) Mantenir els animals lligats durant una gran part del dia o limitar-los de manera duradora elmoviment que els és necessari.

23) No evitar la fugida d’animals. Quan es tracti d’animals potencialment perillosos, caldrà referir-se ala infracció greu tipificada en l’article 77.10) d’aquesta ordenança.

24) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.

25) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del comportament,llevat dels casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

26) Fer qualsevol mena d’anunci o publicitat, sigui quin sigui el mitjà o suport, en què s’ofereixi lavenda, donació o qualsevol altra transmissió d’animals sense la inclusió del número de registre de nuclizoològic o sense la inclusió del número de registre d’associació de protecció i defensa dels animalsreconeguda com a entitat col·laboradora.

27) No comunicar la persona posseïdora, la sostracció, pèrdua o desaparició d’un animal en el terminimàxim de 48 hores des que tingui coneixement del fet. Quan es tracti d’animals potencialmentperillosos, caldrà referir-se a la infracció greu tipificada en l’article 81.5) d’aquesta ordenança.

28) Qualsevol altra infracció de la legislació sobre protecció dels animals no tipificada com a greu omolt greu en els articles 76 i 79 d’aquesta ordenança.

Artícle 74º.- Infraccions lleus de la legislació sobre animals potencialment perillosos

Son infraccions lleus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:

1) No dur a sobre la llicència o el carnet acreditatiu de la llicència, la persona que condueix o traslladaun gos considerat potencialment perillós.

2) No dur a sobre la llicència o el carnet acreditatiu de la llicència, la persona que trasllada un animalconsiderat potencialment perillós, que no sigui un gos.

3) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, gossos consideratspotencialment perillosos amb corretja extensible, independentment de la llargària d’aquesta.

4) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, gossos consideratspotencialment perillosos amb cadena o corretja no extensible de més de dos metres de llargària.

5) No comunicar el titular de la llicència per a la tinença i conducció de gossos consideratspotencialment perillosos, dins el termini de 15 dies, qualsevol variació de les dades que constin al’expedient administratiu.

6) No comunicar la renovació de la pòlissa d’assegurança dels animals potencialment perillosos queconstin a l’expedient administratiu.

7) Dur simultàniament, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, més d’ungos considerat potencialment perillós.

8) No senyalitzar les instal·lacions que acullin gossos considerats potencialment perillosos.

9) Qualsevol altra infracció de la legislació sobre animals potencialment perillosos no tipificada com agreu o molt greu en els articles 77 i 80 d’aquesta ordenança.

Artícle 75º.- Infraccions lleus de normes municipals

Són infraccions lleus de normes municipals:

1) Rentar animals als espais d’ús públic en general i a les fonts, rius o llacs del terme municipal.

2) La presència d’animals als llocs esmentats a l’article 22 d’aquesta ordenança.

3) La presència als espais d’ús públic en general d’animals domèstics que no reuneixin els requisits del’article 20.1.b) d’aquesta ordenança.

4) La presència d’animals domèstics que no tinguin finalitat de companyia en espais de concurrènciapública, amb l’excepció dels centres veterinaris, nuclis zoològics, granges i certàmens o altresconcentracions d’animals vius autoritzats.

5) No dur els gossos, els gats i les fures, o qualsevol altre animal per al qual sigui exigible, la placaidentificativa als espais d’ús públic en general i als espais de concurrència pública.

6) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, gossos no consideratspotencialment perillosos sense cadena o corretja, llevat de les excepcions que s’habilitin conforme alque disposa l’article 32 d’aquesta ordenança.

7) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, altres animals permesos,que no siguin gossos, sense cadena o corretja o, alternativament, sense la gàbia transportadora.

8) Als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, no adoptar les mesures quesiguin necessàries per a evitar molèsties a les persones, a altres animals o a les coses.

9) Als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, l’incompliment de lesmesures ordenades en aplicació de l’article 30.2 d’aquesta ordenança, per a l’evitació de molèsties ales persones, a altres animals o a les coses.

10) No senyalitzar a l’entrada i en lloc visible, la prohibició d’accés d’animals als locals o establimentsde concurrència pública en aplicació dels articles 25, 26 i 27 d’aquesta ordenança.

11) Alimentar en habitatges, locals i altres espais delimitats d’ús privatiu, com també en espais d’úspúblic en general i de concurrència pública, els animals peridomèstics o altres de similars.

12) Alimentar a qualsevol animal a la via pública, a excepció de que l’espai estigui definit perl’Ajuntament com un punt d’alimentació per colònia de gats urbans.

13) Als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, l’incompliment de lesmesures ordenades en aplicació de l’article 31.2 d’aquesta ordenança, per a l’evitació de molèsties ales persones, a altres animals o a les coses.

14) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 28.2 d’aquesta ordenança.

15) Transportar animals incomplint els requisits establerts per l’article 30.1, apartats d) i g), d’aquestaordenança.

16) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i deseguretat, si no comporta perill o molèsties greus per al veïnat o d’altres persones.

17) Allotjar els animals en vehicles de manera habitual o temporal.

18) Mantenir els animals en vehicles estacionats per un període superior a 4 hores, sempre que escompleixin les condicions de ventilació i temperatura adequades.

19) Mantenir els animals en vehicles estacionats, independentment de la durada, si no es compleixenles condicions de ventilació i temperatura adequades, sempre que això no els comporti risc greu per ala salut.

20) No conservar la documentació sanitària acreditativa de les vacunacions, tractaments i controlsdispensats als animals quan són exigits per la normativa vigent.

21) Permetre que els animals orinin a les façanes d’edificis i al mobiliari urbà.

22) No facilitar el posseïdor del gos, gat o fura agressor al perjudicat, les seves dades, les de l’animal iles del seu propietari si és diferent al posseïdor.

23) En els episodis d’agressions, no comunicar el posseïdor del gos, gat o fura agressor, els fets, lesseves dades, les de l’animal i les del seu propietari a l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet dins el termini màxim de 24 hores o no aportar dins el mateix termini la documentació preceptiva de l’animalagressor.

24) No aportar els certificats veterinaris oportuns quan així ho requereixi l’Ajuntament de Santa Colomade Gramenet.

25) Oposar resistència lleu a la funció inspectora, posar entrebancs lleus a la inspecció d’instal·lacionsque allotgin animals o la negativa o resistència lleus a subministrar dades o a facilitar informació odocumentació. Aquestes conductes es consideraran lleus mentre no existeixi requeriment previ o no hiconcorrin circumstàncies que permetin tipificar com a greu la resistència. Quan es tracti d’animalspotencialment perillosos, caldrà referir-se a la infracció greu tipificada en l’article 77.4) d’aquestaordenança.

26) La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança quan no tingui transcendència greu per ala higiene, seguretat i/o tranquil·litat de les persones o la dels altres animals, els béns i el medi ambient.

27) No comunicar els centres sanitaris i els veterinaris de la ciutat a l’Ajuntament de Santa Coloma deGramenet les agressions de què tinguin coneixement.

28) Qualsevol altra infracció de normes municipals no tipificada com a greu o molt greu en els articles78 i 81 d’aquesta ordenança.

Artícle 76º.- Infraccions greus de la legislació sobre protecció dels animals

Son infraccions greus de la legislació sobre protecció dels animals:

1) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària i suficient o en instal·lacions inadequades desdel punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.

2) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics o no tenir-lo diligenciat perl’administració competent.

3) No tenir el llibre de registre oficial establert per a les institucions, els tallers i les persones quepractiquen activitats de taxidèrmia o no tenir-lo diligenciat per l’administració competent.

4) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris.

5) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el títol IV dela Llei de protecció dels animals i en l’article 58 d’aquesta ordenança, amb l’excepció de les lletres d) i f) del mateix article, la infracció de les quals es tipifica com a lleu.

6) Fer qualsevol mena de transmissió fora de mercats, fires, certàmens o d’altres concentracionsd’animals vius, centres de cria i establiments de venda autoritzats, llevat de les transmissions entre lespersones particulars que es limitin a llurs animals de companyia, no tinguin afany de lucre i en què esgaranteixi el benestar de l’animal.

7) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria i els establiments de venda, si no han estatinscrits en el Registre de Nuclis Zoològics.

8) Anul·lar el sistema d’identificació dels animals sense prescripció ni control veterinaris.

9) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s’estableixi, o exhibir ipassejar per les vies i els espais públics, animals salvatges pertanyents a espècies de comerç permèsque per llurs característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi ambient.

10) La presència d’animals de la fauna salvatge autòctona i no autòctona considerats potencialmentperillosos en espais de concurrència pública, excepció feta dels centres veterinaris, nuclis zoològics,granges i certàmens o altres concentracions d’animals vius autoritzades, sense perjudici de laprohibició relativa als circs a què es refereix l’article 4.23) d’aquesta ordenança.

11) Fer tir al colom i altres pràctiques assimilables.

12) Incomplir l’obligació en els canvis de titulars dels animals en les condicions a què fa referèncial’article 24.1.c) de la Llei de protecció dels animals i l’article 56 d’aquesta ordenança.

13) No lliurar la documentació exigida en tota transmissió d’animals, conforme al que disposa l’article 56.1.e) d’aquesta ordenança.

14) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporten conseqüències greus per a la salut.

15) Fer matances públiques d’animals.

16) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables.

17) Fer un ús no autoritzat d’animals en espectacles.

18) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o delcomportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent o per prescripció veterinària.

19) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició públicad’animals, i també de parts, d’ous o de cries d’exemplars d’espècies de la fauna autòctona i noautòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents a l’Estat espanyol.

20) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i lataxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en l’annex de la Llei de protecció d’animals amb lacategoria C, i també de parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars.

21) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de lesespècies incloses en l’annex de la Llei de protecció d’animals amb la categoria D, i també de parts,d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats oautoritzats.

22) No estar inscrit en el Registre de Nuclis Zoològics.

23) Quan no es tracti d’animals considerats potencialment perillosos, oposar resistència greu a lafunció inspectora, posar entrebancs greus a la inspecció d’instal·lacions que allotgin animals o lanegativa o resistència greus a subministrar dades o a facilitar informació o documentació. Aquestesconductes es consideraran greus a partir del moment en què existeixi requeriment previ, senseperjudici de la concurrència d’altres circumstàncies que permetin valorar la gravetat de la resistència.
Quan es tracti d’animals potencialment perillosos caldrà referir-se a la infracció greu tipificada enl’article 77.4) d’aquesta ordenança.

24) El subministrament de dades o informació inexacta o de documentació falsa en l’exercici de lafunció inspectora. Quan es tracti d’animals potencialment perillosos caldrà referir-se a la infracció greutipificada en l’article 77.5) d’aquesta ordenança.

25) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a garantir-ne la salut, si això els causaperjudicis greus.

26) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a l’animal.
Quan es tracti d’animals potencialment perillosos caldrà referir-se a la infracció molt greu tipificada al’article 80.1) d’aquesta ordenança.

27) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça està prohibida i enrefugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament competent en matèria de mediambient.

28) Incomplir les obligacions establertes per l’article 22.4 de la Llei de protecció dels animals deprocurar el benestar dels animals emprats en curses una vegada finalitzada llur participació enaquestes.

29) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que no estanidentificats i registrats en el Registre d’Animals de Competició.

30) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en l’annex 3 delReial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i pesca is’estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat dels casosreglamentats o autoritzats.

31) Incomplir l’obligatorietat d’esterilitzar els animals de companyia en tota transmissió, llevat delscasos en què la normativa estableixi el contrari.

32) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció lleu de l’article 73. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

Artícle 77º.- Infraccions greus de la legislació sobre animals potencialment perillosos

Son infraccions greus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:

1) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, gossos consideratspotencialment perillosos sense morrió.

2) Dur, als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, gossos consideratspotencialment perillosos sense cadena o corretja.

3) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. S’equipara a la no contractació de l’assegurançala pèrdua de vigència d’aquesta per manca de renovació.

4) Oposar resistència a la funció inspectora, posar entrebancs a la inspecció d’instal·lacions queallotgin animals o la negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar informació o documentació.

5) Subministrar dades o informació inexacta o documentació falsa en exercici de la funció inspectora.

6) No identificar un animal potencialment perillós, quan es tracti d’una espècie per a la qual es demaniaquesta identificació.

7) No inscriure, el propietari, un animal potencialment perillós en el registre corresponent, sempre queaquest sigui un requisit exigit.

8) No complir les mesures de seguretat establertes per les instal·lacions que acullin gossos o altresanimals considerats potencialment perillosos.

9) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per a evitarla seva fugida o pèrdua.

10) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors potencialment perillosos, alscentres de cria.

11) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció lleu de l’article 74. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

Artícle 78º.- Infraccions greus de normes municipals

Són infraccions greus de normes municipals:

1) Fer o deixar beure els animals aigua en contacte amb les aixetes de les fonts públiques.

2) Conduir o traslladar animals potencialment perillosos sota la influència de begudes alcohòliques osubstàncies estupefaents o psicotròpiques

3) No adoptar les mesures necessàries per a impedir que la tranquil·litat i el descans dels veïns siguinalterats, a qualsevol hora del dia, pel comportament dels animals, amb especial atenció a les horesnocturnes des de les 22 hores fins les 8 hores i als animals que es trobin en patis, terrasses, galeries,balcons o altres espais oberts.

4) No adoptar en balcons, terrasses i similars les mesures necessàries per a evitar que els animals,especialment gossos o gats, puguin afectar amb les seves deposicions fecals i/o orins els pisosinferiors, els adjacents o els espais d’ús públic en general.

5) L’incompliment de les limitacions d’espècies i/o del nombre màxim d’exemplars que hagin estatpermesos.

6) No facilitar, el posseïdor del gos agressor, la seva observació i control veterinari als efectes dedeterminar-ne la potencial perillositat o impedir o dificultar el seu trasllat al centre que estableixil’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet.

7) Entrar animals contravenint la prohibició d’accés dictada pel titular o responsable d’un espai deconcurrència pública.

8) Entrar o permetre l’entrada d’animals a les piscines d’ús públic i als locals destinats al comerçminorista d’alimentació, excepció feta dels gossos pigall, la resta de gossos d’assistència i els de lesempreses de seguretat i de les forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions.

9) Entrar o permetre l’entrada de qualsevol animal, tret dels gossos de les empreses de seguretat i deles forces i cossos de seguretat en exercici de les seves funcions, a les zones on s’elaboren imanipulen aliments, com també a l’àrea de treball i a l’àrea de preparació dels materials delsestabliments on es realitzen pràctiques de tatuatge, micropigmentació i/o pírcing.

10) Als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, no adoptar les mesures quesiguin necessàries per a evitar riscos a les persones, a altres animals o a les coses.

11) Als espais d’ús públic en general o als espais de concurrència pública, l’incompliment de lesmesures ordenades en aplicació de l’article 30.2 d’aquesta ordenança, per a l’evitació de riscos a lespersones, a altres animals o a les coses.

12) Als espais d’ús públic en general, no recollir les deposicions fecals de qualsevol animal. Quan lainfracció es cometi en els llocs esmentats a l’article 22, caldrà referir-se a la infracció molt greutipificada en l’article 81.1) d’aquesta ordenança.

13) No dipositar les deposicions fecals recollides en una paperera, contenidor o als llocs que determinil’Ajuntament.

14) Permetre que els animals facin les seves deposicions fecals o orins als llocs esmentats a l’article22 d’aquesta ordenança.

15) L’incompliment de les mesures ordenades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per alcontrol de poblacions d’animals peridomèstics o salvatges urbans.

16) L’incompliment de les mesures ordenades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tald’evitar que les poblacions d’animals peridomèstics o salvatges urbans causin perjudicis oinconvenients que no afectin la salut o la salubritat.

17) No disposar, els nuclis zoològics, de la preceptiva autorització municipal o incomplir les condicionsimposades en l’autorització. Quan els nuclis zoològics restin subjectes a la llicència prevista al’Ordenança municipal reguladora de la intervenció municipal en les activitats i instal·lacions, la mancad’aquesta llicència o l’incompliment de les seves condicions se sancionaran d’acord amb allò previst al’esmentada ordenança.

18) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i deseguretat, si comporta perill o molèsties greus per al veïnat o d’altres persones.

19) No donar als animals l’atenció veterinària necessària per a prevenir la transmissió de malalties ales persones o a altres animals.

20) La inobservança de les obligacions d’aquesta ordenança quan tinguin transcendència greu per lahigiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i ciutadanes o la dels altres animals, els béns i el mediambient.

21) No adoptar les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària dels cadàvers d’animals, d’acordamb la normativa sectorial aplicable.

22) No adoptar, els nuclis zoològics, les mesures necessàries per a l’eliminació dels residus sanitaris id’altre tipus, d’acord amb la normativa sectorial aplicable.

23) Mantenir els animals en vehicles estacionats, independentment de la durada, si no es compleixenles condicions de ventilació i temperatura adequades, sempre que això els comporti un risc greu per ala salut.

24) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció lleu de l’article 75. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

Artícle 79º.- Infraccions molt greus de la legislació sobre protecció dels animals

Son infraccions molt greus de la legislació sobre protecció dels animals:

1) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per a la salut.

2) Sacrificar gossos, gats i fures fora dels casos esmentats per l’article 11.2 de la Llei de protecció delsanimals.

3) Abandonar animals, si s’ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys greus.

4) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l’ús d’armes de foc sense l’autoritzaciócorresponent del departament competent en matèria de medi ambient.

5) No evitar la fugida d’animals d’espècies de fauna salvatge no autòctona, d’animals de companyiaexòtics o d’híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu.

6) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control veterinari o encontra de les condicions i els requisits establerts per la Llei de protecció dels animals.

7) Organitzar baralles de gossos, de galls o d’altres animals, i també participar de qualsevol manera enaquest tipus d’actes. Quan es tracti de gossos potencialment perillosos, caldrà referir-se a la infracciómolt greu tipificada en l’article 80 d’aquesta ordenança.

8) Mantenir els animals sense l’alimentació necessària i suficient o en instal·lacions inadequades desdel punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta un risc molt greu per a lasalut.

9) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l’exhibició públicad’animals o dels ous i les cries d’exemplars d’espècies de fauna salvatge autòctona i de la noautòctona declarades altament protegides o en perill d’extinció per tractats i convenis internacionalsvigents a l’Estat espanyol.

10) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l’exhibició pública i lataxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses a la Llei de protecció dels animals en l’annex amb lescategories A i B, i també de parts, d’ous i de cries d’aquests exemplars.

11) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu de l’article 76. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

Artícle 80º.- Infraccions molt greus de la legislació sobre animals potencialment perillosos

Son infraccions molt greus de la legislació sobre animals potencialment perillosos:

1) Abandonar un animal potencialment perillós, independentment de les circumstàncies en què aixòs’hagi fet.

2) Tenir o conduir gossos potencialment perillosos sense llicència.

3) Tenir, sense llicència, animals potencialment perillosos diferents dels gossos.

4) Fer activitats d’ensinistrament d’atac i de defensa de gossos en espais d’ús públic en general.

5) Fer activitats d’ensinistrament d’atac i de defensa de gossos en centres o instal·lacions que nodisposin de l’autorització corresponent.

6) Ensinistrar animals potencialment perillosos sense disposar del certificat de capacitació.

7) Fer activitats d’ensinistrament d’atac i de defensa de gossos sense acreditació professional oficial.

8) Ensinistrar animals per activar la seva agressivitat o per a finalitats prohibides.

9) L’organització o celebració de concursos, exercicis, exhibicions o espectacles d’animalspotencialment perillosos, o la participació en aquests esdeveniments, destinats a demostrarl’agressivitat dels animals.

10) Participar de qualsevol manera en la realització de combats de gossos potencialment perillosos, enels termes que s’estableixen legalment. La participació inclou també l’organització.

11) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu de l’article 77. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

Artícle 81º.- Infraccions molt greus de normes municipals

Són infraccions molt greus de normes municipals:

1) Als llocs esmentats a l’article 22, no recollir les deposicions fecals de qualsevol animal.

2) L’incompliment de les mesures ordenades per l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per tald’evitar que les poblacions d’animals peridomèstics o salvatges urbans causin problemes de salut od’insalubritat.

3) No comunicar, la persona posseïdora, la sostracció, pèrdua o desaparició d’un animal consideratpotencialment perillós, en el termini màxim de 48 hores des del moment que tingui coneixement del fet.

4) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista higienicosanitari i deseguretat, si això comporta perill o molèsties molt greus per al veïnat o d’altres persones.

5) La presència d’animals salvatges en els circs instal·lats al terme municipal, tant si s’utilitzen enl’espectacle com si no.

6) Mantenir els animals en vehicles estacionats, independentment de la durada, si no es compleixenles condicions de ventilació i temperatura adequades i això els comporta risc molt greu per a la salut.

7) Reincidir en la comissió de qualsevol infracció greu de l’article 78. Als efectes de la reincidència, calatenir-se al que estableix l’article 86.2 d’aquesta ordenança.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Habilitació per a l’establiment d’altres condicions específiques per als nuclis zoològics.

A més de les condicions que figuren al capítol VI, del títol IV, d’aquesta ordenança, per decret d’alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local es podran establir per als nuclis zoològics altres condicions aplicables als locals o espais o relatives als animals.

Segona. Habilitació per a la prohibició de la presència d’animals.

A més dels llocs esmentats a l’article 22 d’aquesta ordenança, per decret d’alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local es podran establir altres llocs o espais on resti prohibida la presència de tots o d’alguns animals.

Tercera. Habilitació per a la determinació d’espais i/o horaris per a l’esbarjo dels gossos.

Per decret d’alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local es podran determinar espais i/o horaris per a l’esbarjo dels gossos d’acord amb el que disposa l’article 32 d’aquesta ordenança, amb indicacióde les normes de seguretat i d’higiene aplicables.

Quarta. Habilitació per a l’establiment de criteris o condicions de les autoritzacions per a donar aliments als gats urbans ens els punts fixats per l’Ajuntament.

Per decret d’alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local s’establiran els criteris o condicions per a la concessió de l’autorització prevista a l’article 60.3, en relació amb els articles 5.2.c), 31.1.d) i 36.2.c), d’aquesta ordenança.

Cinquena. Habilitació per a la commutació de sancions.

Conforme al que disposa l’article 93.3 d’aquesta ordenança, per decret d’alcaldia o per acord de la Junta de Govern Local es podran desenvolupar i concretar els diversos aspectes sobre la commutació de les sancions de multa, en especial la seva proporcional equivalència, els mitjans d’oferta per al compliment substitutori, els mitjans de control d’aquest compliment i, quan escaigui, el rescabalamentde despeses que s’originin i la protecció de l’infractor en matèria de Seguretat Social i de prevenció de riscos laborals.

Sisena. Règims d’inspecció i sanció.

Els règims d’inspecció i sanció regulats en aquesta ordenança s’apliquen sense perjudici dels establerts per les normes sectorials.

Setena. Normes d’aplicació supletòria.

En tot allò no previst en aquesta ordenança caldrà atenir-se al que disposen el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals; la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos; la Llei de l’Estat 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, i el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 287/2002, de 22 de març; el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos; el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia, i el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

Vuitena. Actualització automàtica.

Els preceptes d’aquesta ordenança que incorporen aspectes de la legislació sectorial s’entenen automàticament modificats des del moment en què es produeixi la revisió de la legislació de què porten causa.

Aquesta actualització automàtica abastarà, entre d’altres aspectes, les quanties de les assegurances i els imports de les multes.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Amb la promulgació d’aquesta ordenança es deroguen:

a) El Text refòs de l’Ordenança municipal sobre tinença d’animals de Santa Coloma de Gramenet, publicada al Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona en data 8 de desembre de l’any 2000.

b) Qualsevol altra disposició municipal que s’hi oposi.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2 de la Llei de l’Estat7/1985 reguladora de les bases de règim local, una vegada transcorregut el termini de 15 dies hàbils des de la comunicació a l’Administració de l’Estat i la de la Comunitat Autònoma, conforme estableix l’article 65.2 de la mateixa Llei, i continuarà en vigor mentre no se n’acordi la derogació o modificació.

Recuerde que, a través de este enlace, puede consultar todas las leyes de protección animal de España.


Descubre más desde Tu gran mascota

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.